ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਮਾਤ : 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ (FULL FORM) ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ 
*Knowledge HuB*
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ/Your Name/आपका नाम (In English Capital Letters only) *
ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ/Select Your Class/अपनी कक्षा का चयन करें *
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਡੀ./E-Punjab ID's of Student/छात्र की ई-पंजाब आईडी (In Number only) *
ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ/Name of School/पाठशाला का नाम (In English Capital Letters) *
ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਚੁਣੋ /Chose your District /अपना ज़िला चुनो *
RAM ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ______________ ਹੈ/Full Form of RAM is ______________ *
2 points
Kbps ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ______________ ਹੈ/Full Form of Kbps is ______________ *
2 points
WWW ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ _______________/WWW stands for _______________ *
2 points
HTML ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।/The full Form of HTML. *
2 points
COBOL ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।/The full Form of COBOL. *
2 points
MB ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।/The full Form of MB. *
2 points
PAN ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ_________ /Meaning of PAN is______. *
2 points
ASCII ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ____________ ਹੈ।/The full Form of ASCII is _____________. *
2 points
DTP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ?/What is the full Form of DTP? *
2 points
ppi ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ?/What is the full Form of ppi? *
2 points
H/W ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ?/What is the full Form of H/W? *
2 points
USB ਦਾ ਮਤਲਬ _____________ ਹੈ। USB stands for _____________. *
2 points
ਆਰ.ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?/What is the full form of RPM? *
2 points
LLL ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ_________ /Meaning of LLL is______. *
2 points
conio.h ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ/What is the full form of conio.h? *
2 points
CD ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ_________ /Meaning of CD is______. *
2 points
URL ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?/What is the full form of URL? *
2 points
i-ticket ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?/What is the full form of i-ticket? *
2 points
ALT ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ_________ /Meaning of ALT is______. *
2 points
PC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ_________ /Meaning of PC is______. *
2 points
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy