Dotazník - hodnotenie výučby cudzích jazykov na fakultách UNIZA
Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dobrovoľného a anonymného dotazníka. Jeho cieľom je vyhodnotiť úroveň výučby cudzích jazykov na jednotlivých fakultách UNIZA. Každá forma vzdelávania by mala disponovať okrem štandardného zabezpečenia aj pravidelnou spätnou väzbou. Snahou nášho pracoviska je aj na základe Vašej spätnej väzby zlepšovať a lepšie zacieliť vyučovací proces.

V jednotlivých položkách dotazníka označte vždy jednu odpoveď, ktorá vyjadruje Vaše hodnotenie danej otázky.
Ďakujeme Vám za dôveru, pochopenie a spoluprácu.

Tím ÚCV

1 – úplne súhlasím, 2 – súhlasím, 3 – váham (súhlasím aj nesúhlasím), 4 – prevažne nesúhlasím, 5 – vôbec nesúhlasím,
0 – neviem posúdiť.
Pohlavie *
Ak študujete na Strojníckej fakulte, vyberte Váš študijný odbor
Ak študujete na Elektrotechnickej fakulte, vyberte Váš študijný odbor
Vyberte Váš ročník štúdia *
Vyberte, jazyk, ktorý ste sa učili *
Vyberte, prosím, Vášho vyučujúceho *
Vyberte každé slovo, ktoré vyjadruje váš pocit vzhľadom na predmet Odborný anglický/nemecký jazyk: *
Required
Pokiaľ vás učiteľ(ka) požiadal(a), aby ste si dopracovali cvičenie doma. Toto domáce zadanie ste: *
Koľkokrát ste absolvovali pretesty, cieľom ktorých bolo pomôcť vám pripraviť sa na midterm a final test? *
Online testovanie považujete za *
Na rozdiel od predchádzajúceho semestra, ste tento semester mali možnosť vyskúšať otvorenú navigáciu, t.j. možnosť vrátenia sa k jednotlivým položkám v teste. Túto možnosť považujete za ... *
Your answer
S online testovaním ste celkovo: *
Čo by ste odporúčali ohľadom online testovania zlepšiť? *
Your answer
Spokojnosť s obsahom vzdelávania „INFO“ *
úplne súhlasím
súhlasím
váham (súhlasím aj nesúhlasím)
prevažne nesúhlasím
vôbec nesúhlasím
neviem posúdiť
Obsah slovnej zásoby bol vhodný pre moju kvalifikáciu a využiteľný v budúcnosti
Mám poznatky, ktoré sú pre mňa nové
Mal som možnosť prezentovať vlastné odborné poznatky (napr. prostredníctvom prezentácie, vytvoreného filmu, internetovej stránky, nového produktu alebo služby....)
Iné
Your answer
Spokojnosť so spôsobom priebehu výučby "PROCES" *
úplne súhlasím
súhlasím
váham (súhlasím aj nesúhlasím)
prevažne nesúhlasím
vôbec nesúhlasím
neviem posúdiť
Vzdelávanie prebiehalo premysleným spôsobom
Jednotlivé časti na seba nadväzovali
Informácie a vysvetlenia boli zrozumiteľné
Práca so vzdelávacím materiálom bola plynulá
Prezentácie informácií boli primerane názorné
Účastníci vzdelávania mali možnosť precvičiť si získané zručnosti
Iné
Your answer
Spokojnosť s postupmi práce pri vzdelávaní „DYNAMIKA“ *
úplne súhlasím
súhlasím
váham (súhlasím aj nesúhlasím)
prevažne nesúhlasím
vôbec nesúhlasím
neviem posúdiť
Výučba prebiehala ako jeden súvislý celok
Vysvetlenia problémových častí boli pružné a “živé“
Účastníci mali možnosť kontrolovať správnosť pochopenia informácií
Výučba prebiehala primeraným tempom
Iné
Your answer
Spokojnosť s prácou vyučujúceho „VYUČUJÚCI“ *
úplne súhlasím
súhlasím
váham (súhlasím aj nesúhlasím)
prevažne nesúhlasím
vôbec nesúhlasím
neviem posúdiť
Prichádzal včas a mal všetko pripravené pred hodinou
Na začiatku hodiny jasne vysvetlil ciele hodiny
Pružne reagoval na otázky a pripomienky študentov
Priebežne preveroval schopnosť študentov využiť poznatky v praxi
Na hodinách rovnomerne zapájal všetkých a pozorne počúval ich odpovede
Na hodine udržiaval vhodné tempo a efektívne využíval čas
Vytvoril pokojnú a príjemnú pracovnú atmosféru
Svojim zanietením motivoval k učeniu sa cudzieho jazyka
Využíval rôzne vyučovacie metódy (práca s odborným textom, diskusia vo dvojiciach a v tímoch, práca s videom, počúvanie s porozumením....)
Na konci hodiny zhodnotil, čo sme sa naučili
Končil výučbu v stanovenom čase
Iné
Your answer
Koľko času ste venovali príprave na nasledujúcu hodinu (vyjadrite v minútach) *
Your answer
Koľko času ste venovali príprave na priebežné a záverečné hodnotenie (vyjadrite v minútach) *
Your answer
Čo sa vám na vyučovaní predmetu Odborný anglický/nemecký jazyk najviac páčilo? *
Your answer
Čo sa vám na vyučovaní predmetu Odborný anglický/nemecký jazyk nepáčilo, čo odporúčate zlepšiť? *
Your answer
S vyučovaním predmetu Odborný anglický/nemecký jazyk som celkovo: *
Priestor na celkové zhodnotenie vzdelávacieho procesu, Vaše postrehy, návrhy a nápady pre zlepšenie výučby odborného cudzieho jazyka: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service