สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลกันตวจระมวล
เป็นการสำรวจข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
1. เพศ
2. อายุ
3 การศึกษา
4 อาชีพ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
มากที่สุด (5)
พอใจมาก (4)
พอใจปานกลาง (3)
พอใจน้อย (2)
พอใจน้อยที่สุด (1)
การติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามที่ประกาศหรือแจ้งไว้
การให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความคล่องตัว
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
การให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ
ความเต็มใจ และความพร้อมในการให้บริการ
ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจ้งข้อสงสัย ให้คำแนะนำ น่าเชื่อถือ เป็นต้น
ความซื้อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งของตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ความเพียงพอของอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น เอกสารคำขอ ปากกา เป็นต้น
การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม เป็นต้น
ความเพียงพอต่อสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ที่นั่ง เป็นต้น
ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
การให้บริการที่ตรงต่อความต้องการ
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของการให้บริการ
ผลการให้บริการในภาพรวม
คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service