แบบสอบถามความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินภาพรวมความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะนำผลการสำรวจไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
นักศึกษาชั้นปี
ตอนที่ 2 ช่องทางการจัดการข้อร้องเรียนและประเด็นที่ร้องเรียน
ประเด็นข้อร้องเรียน
ช่องทางในการร้องเรียน
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการจัดการข้อร้องเรียน
1. มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง
2. สามารถเข้าถึงผู้รับข้อร้องเรียนได้ตามเวลาที่กำหนด
3. ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน
4. วิธีการจัดการข้อร้องเรียน
5. คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms