19 - Ang Kaso Sirado Na!
Ang numero sa parenthesis gapakita kung pila ka mga kahon ang kinahanglan tsikan aron mahusto nianang numeroha sa quiz.
Email address *
Kompleto nga Ngalan (Apelyido, Pangalan) *
Contact Number (ug WhatsApp No. kon aduna) *
1. Pila ka mga hut-ong ang anaa sa paghukom? (1) *
1 point
Required
2. Itsekang matuod nga mga butang mahitungod sa unang hut-ong sa paghukom. (7) *
1 point
Required
3. Unsang mga butanga ang nagsulti sa kamatuoran mahitungod sa ikaduhang hut-ong sa paghukom, nga mahitabo diha sa 1,000 ka mga tuig? (3) *
1 point
Required
4. Si Jesus moalagad sa tutulo ka mga kapasidad. Unsa man kini sila ? (3) *
1 point
Required
5. Ang mga dautan anaa personal diha sa paghukom sa pagtapos sa 1,000 katuig human nga ilang alirongan ang balaang ciudad. (1) *
1 point
Required
6. Ang Dios mohimo nga klaro ngadto sa tagsatagsa ka nahisalaag nga tawo ug manulonda ngano nga siya nahisalaag. (1) *
1 point
Required
7. Diha sa usa ka hut-ong sa paghukom, ang tagsatagsa ka tawo nga nabuhi sukad (maayo o dautan), dugan sa tanang dautang manulonda, ug kang Satanas, anaa unya personal. Sa unsa nga hut-ong? (1) *
1 point
Required
8. Ngano nga ang tala sa mga basahon gikinahanglan man diha sa paghukom sa langit? (1) *
1 point
Required
9. Ang "pagpasig-uli" nagkahulugan “sa pagdala sa tanang mga butang ngadto sa bug-os nga diosnong panagkauyon.” Unsang mga butanga sa ubos ang may kabahin sa dakong langitnong pagpasig-uli? (5) *
1 point
Required
10. Unsang mga butanga ang maayong mga balita gikan sa paghukom? (5) *
1 point
Required
11. Unsa ang kamatuoran mahitungod kang Satanas ingon nga ang kanding nga ihalas sa paghukom? (3) *
1 point
Required
12. Ang paghukom dili hinarihari. Imbes, kini sa yano nagpamatuod sa mga pagpili nga gibuhat na sa mga tawo aron sa pag-alagad kang Jesus o sa pagpili sa lain pang agalon. (1) *
1 point
Required
13. Ang nahaunang tumong sa paghukom mao ang paghimo nga klaro ngadto sa mga tawo, kang Satanas, sa mga matarung ug dautang mga manulonda, ug sa mga lumulupyo sa uban pang mga kalibutang nga ang Dios nagadumala sa trahedya sa sala nga maalamon, patas, ug matarung sukad pa sa iyang pagkahimugso. (1) *
1 point
Required
14. Ang Dios nagsaad sa pagpahigawas kanimo sa langitnong paghukom kon ikaw modapit Kaniya sa pagsulod sa imong kinabuhi ug pagtugot Kaniya nga magpabilin nga kontrolado. Imo ba nga dapiton Niya nga mosulod sa imong kinabuhi karon? *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy