Пријава за Гаранција за млади
Оваа форма служи за пријавување во проектот Гаранција за млади споведуван од МТСП, АВРМ и НМСМ.
Доколку вашата општина можете да ја најдете во понудените и сте на возраст до 29 години, не сте вработен, ниту пак сте студент - ПРИЈАВЕТЕ СЕ!
Теренските работници кои се задолжени за вашата општина ќе ве контактираат откако ќе ја добијат вашата пријава.
Гаранција за млади ќе овозможи во период од четири месеци од денот на евиденција во Агенција за вработување на Република Македонија на млади лица квалитетна понуда за вработување, континуирано образование и обука, или практиканство.

Проектот „Гаранција за млади“ се спроведува од Министерство за труд и социјална политика, Агенција за вработување на Македонија и Националниот младински совет на Македонија, а е финансиски поддржан од Швајцарската амбасада во Скопје.
___
Regjistrimi për Garancë për të rinjtë

Kjo formë shërben për regjistrim në projektin Garancë për të rinjtë i implementuar nga MPPS, APRM dhe KRNM.
Nëse mund ta gjeni komunën tuaj në listën e mëposhtme dhe jeni nën moshën 29 vjeçare, nuk jeni i punësuar, dhe nuk jeni në arsim për momentin – REGJISTROHUNI !
Punëtorët në teren që janë përgjegjës për komunën tuaj do ju kontaktojnë kur do ta marrin aplikimin tuaj.
Garanca për të rinjtë do ju mundësojë të rinjëve që në periudhë prej 4 muaj nga dita e regjistrimit në Agjensionin për punësim të Republikës së Maqedonisë të marrin ofertë kualitative për punësim, arsim dhe trajnim të vazhdueshëm, trajnim apo punë praktike.

Proekti “Garancë për të rinjë” po implementohet nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Agjensionit për punësim të Republikës së Maqedonisë, Këshillit rinor nacional të Republikës së Maqedonisë, ndërsa finansohet nga ambasada e Zvicrës në Shkup.
Име и презиме / Emri dhe Mbiemri *
Возраст - дата на раѓање/ Mosha - data e lindjes *
MM
/
DD
/
YYYY
Општина (по лична карта) / Komuna (sipas letërnjoftimit) *
Статус / Statusi *
Дали сте пријавен во Агенција за вработување на РМ? / A jeni i paraqitur në Agjensionin për Punësim të RM? *
Телефон за контакт / Telefon për kontakt *
Е-маил / E-mail *
Коментар / Koment
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy