Komunitný plán sociálnych služieb Spoločného obecného úradu Rajec
Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nižšie uvedených otázok. Výsledky z dotazníkového šetrenia budú slúžiť k spracovaniu komunitného plánu sociálnych služieb pre obce uvedené v prvej otázke. Nie je možné plánovať sociálne služby v regióne bez dôkladného poznania potrieb obyvateľov. Veríme, že získané informácie prispejú k skvalitneniu života vo Vašom regióne. Dotazník prosíme zasielať do 15.01.2018.

S úctou

Spracovateľskí tím komunitného plánovania
V ktorej z uvedených obcí máte trvalý resp. obvyklý pobyt? *
Obvyklý pobyt je tam, kde sa v kalendárom roku zdržiavate aspoň 183 dní.
Koľko máte rokov? *
Aké je vaše pohlavie? *
Považujete poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti vo Vašom okolí za potrebné? *
Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti starým a chorým osobám, ktorí si nemôžu pomôcť pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.
Považujete poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov vo Vašom okolí za potrebné? *
Domov dôchodcov poskytuje sociálne služby starým a chorým osobám, ktorí si nemôžu pomôcť pri úkonoch sebaobsluhy, základných sociálnych aktivitách celoročnou pobytovou formou.
Považujete poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári vo Vašom okolí za potrebné? *
V dennom stacionári sa poskytujú sociálne služby starým a chorým osobám, ktorí si nemôžu pomôcť pri úkonoch sebaobsluhy, základných sociálnych aktivitách počas dňa.
Považujete poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom požičiavania zdravotných pomôcok vo Vašom okolí za potrebné? *
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia.
Považujete poskytovanie sociálnej služby prepravná služba vo Vašom okolí za potrebné? *
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Považujete poskytovanie sociálnej služby detské jasle vo Vašom okolí za potrebné? *
Detské jasle sú sociálna služba poskytovaná deťom od 0 do 3 roku života.
Považujete výstavbu nájomných bytov pre sociálne účely vo Vašom okolí za potrebné? *
Obecné nájomné byty slúžia obyvateľom, na základe pridelenia najčastejšie formou poradovníka. Podmienky pridelenie bytov sú vymedzené v zákone o sociálnom bývaní.
Považujete poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci vo Vašom okolí za potrebné? *
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej komunikácie s osobou prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu potreby pomoci.
Považujete poskytovanie sociálnej služby v jedálni vo Vašom okolí za potrebné? *
V jedálni sa poskytuje stravovanie osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti.
Ktoré sociálne služby by ste uvítali vo vašom okolí?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service