สร้างธุรกิจด้วยช่องว่างทางนวัตกรรม 4.0
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการสร้างนวัตกรรมด้วยข้อมูลสิทธิบัตร
จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2. เป็นเจ้าของผลงาน ประกอบกิจการ หรือ ทำการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
3. ผู้เข้ารับการอบรม จะต้องไม่เคยรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ใบสมัครเข้าร่วมการอบรม
กรุณาเลือกครั้งที่ต้องการเข้าร่วมการอบรม *
*ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่; ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น, ครั้งที่ 3 กรุงเทพ, และครั้งที่ 4 ปทุมธานี ปิดรับสมัครแล้ว
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมอบรม *
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)
Your answer
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ)
Your answer
เลขทะเบียนนิติบุคคล
Your answer
ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน
Your answer
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล *
Your answer
ท่านมีความรู้ด้านสิทธิบัตรหรือไม่ *
ท่านเป็นเจ้าของผลงาน ประกอบกิจการ หรือทำการศึกษาค้นคว้านวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมใด *
ท่านมีความคาดหวังอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ (อธิบาย) *
Your answer
ท่านหวังว่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปปรับใช้กับธุรกิจหรือการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอย่างไรบ้าง (อธิบาย) *
Your answer
กรุณาอธิบายเกี่ยวกับธุรกิจ งานประดิษฐ์ หรืองานวิจัยของท่านมาพอเข้าใจ *
Your answer
ท่านมีแผนจะนำผลงานนวัตกรรมไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด *
หมายเหตุ
1. การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับการติดต่อแจ้งผลการสมัครจากเจ้าหน้าที่
3. ผู้จัดการอบรมไม่ได้จัดเตรียมห้องพักสำหรับผู้เข้าอบรม ผู้เข้าอบรมจะต้องจัดหาห้องพักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาเพื่อใช้ประกอบการอบรมด้วยตนเอง
ผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Intellectual Design Group. Report Abuse