แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนำผลการประเมินไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
2. แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 ประเภทผู้รับบริการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โปรดอ่านและทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดย
5 ระดับมากที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในระดับมากที่สุด
4 ระดับมาก หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในระดับมาก
3 ระดับปานกลาง หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในระดับปานกลาง
2 ระดับน้อย หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในระดับน้อย
1 ระดับน้อยที่สุด หมายถึง ความพึงพอใจต่อการบริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในระดับน้อยที่สุด
2.1 ด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.1.1 ขั้นตอนในการให้บริการไม่ซับซ้อน
2.1.2 ความชัดเจนของแบบฟอร์มต่าง ๆ ง่ายต่อการรับบริการ
2.1.3 ความสะดวกในการรับบริการ
2.1.4 ความเพียงพอของช่องทางในการรับบริการ (โทรศัพท์ อีเมล์ และ Social Network)
2.2 ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.2.1 ความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.2.2 ความเอาใจใส่และเต็มใจให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.2.3 ความเต็มใจในการรับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการ
2.2.4 ความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
2.3 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
2.3.1 ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนกับจำนวนนักศึกษา
2.3.2 ความเหมาะสมของอากาศและระบบระบายอากาศในห้องเรียน
2.3.3 ความเพียงพอของจุดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
2.3.4 ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต (wifi)
2.3.5 ความเพียงพอของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
2.3.6 ความสะอาดของพื้นที่ทั้งทางเดินและภายนอกอาคาร
2.3.7 ความสะอาดของห้องน้ำ
2.3.8 ความเพียงพอของจำนวนห้องน้ำ
2.4 ด้านระยะเวลาของการให้บริการ *
5
4
3
2
1
2.4.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
2.4.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2.4.3 ความสำเร็จของงานตามเวลาที่กำหนด
2.5 ด้านผลการให้บริการโดยรวม
5
4
3
2
1
2.5.1 ความพึงพอใจของท่านโดยรวมต่อภาพลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
2.5.2 ความสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการ
2.5.3 ความถูกต้องในภาพรวมของการบริการ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service