แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น รุ่นที่ ๔๒ (สำหรับผู้บังคับบัญชา)
เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น รุ่นที่ 42
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การปรับหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารประทวนให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ผบ.มว.ปล.
ในฐานะที่ท่านเป็น ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น
มาแล้วอย่างสมบูรณ์ กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร และนักเรียน
นายสิบชั้นต้นของโรงเรียนทหารราบต่อไป หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
ความมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของ
หลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา
1. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผบ.หมู่ ปล. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของ ทบ. ได้แก่ การป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน ,
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือการสงคราม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้นำที่ดีบนพื้นฐานแห่งความมีคุณธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทรหดอดทน
ต่อการตรากตรำทำงานในหน้าที่ตามภารกิจ

-----------------------------------
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดของท่าน คือ *
Your answer
ชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำการประเมิน *
Your answer
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา
คำชี้แจง
กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน
5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก
3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย
1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
1. ความรู้ความสามารถ : ด้านวิชาการ *
5
4
3
2
1
1.1 มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นหน่วยทางยุทธวิธีระดับ มว.ปล.
1.2 สามารถทำการรบเป็นบุคคลและนำหน่วยทหารราบ ระดับชุดยิง ปฏิบัติการรบได้
1.3 มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธประจำกาย , อาวุธประจำหน่วย พร้อมทั้งรู้จักการถนอมรักษา และแก้ไขเหตุติดขัดได้อย่างถูกต้อง
1.4 มีความรู้เกี่ยวกับงานช่างสนาม และสงครามทุ่นระเบิด
1.5 มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้อาวุธวิถีโค้ง , การ้องขอและปรับการยิง ค. - ป.
1.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการณ์หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 มีความรู้เกี่ยวกับแผนที่ สามารถอ่านแผนที่และเดินตามทิดทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
1.8 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูทหารได้
2. ความรู้ความสามารถ : พื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน *
5
4
3
2
1
2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
3. คุณลักษณะ : ภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ *
5
4
3
2
1
3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.8 การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
3.9 มีความยุติธรรม
3.10 มีความเป็นผู้นำ
3.11 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
4. คุณลักษณะ : คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ *
5
4
3
2
1
4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
4.4 การมีสัมมาคารวะ
4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรุณากรอกข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่ท่านคิดว่ามีประโยชน์ต่อหลักสูตร นายสิบชั้นต้น รุ่นที่ 42
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service