แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนการสอนในโรงเรียน
2) เพื่อสำรวจการเลือกใช้สื่อการสอนต่าง ๆ ในโรงเรียนในปัจจุบัน
3) เพื่อสำรวจความพึงพอใจของสื่อการสอนต่าง ๆ ในโรงเรียน
ความต้องการต่อเนื่อง :
1) สัมภาษณ์และสำรววจการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนที่น่าสนใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2) จัดสร้างสื่อการเรียนการสอน (รวมทั้งอุปกรณ์) ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบันและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ
- การสำรวจนี้จะไม่มีการรายงานผลไปยังสถาบันแต่อย่างใด ยิ่งให้ข้อมูลที่ละเอียดเท่าไหร่จะยิ่งมีประโยชน์ในการสำรวจมากขึ้น
- จำนวนนักเรียนที่ไม่มากพอจะไม่สามารถยืนยันถึงความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอย่างแน่ชัดได้ ฉะนั้นขอความร่วมมือในการเผยแพร่แบบสอบถามไปยังเพื่อน ๆ สถาบันของน้อง ๆ ด้วยครับ
- จำนวนนักเรียนที่น้อยจะเก็บข้อมูลในความคิดเห็นเพื่อเป็นประเด็นอย่างหนึ่งในการสำรวจต่อไป

ติดต่อผู้วิจัยได้ที่ mail : rk_rakrok@yahoo.com
รูปการสำรวจติดตามได้ที่ facebook ครับ "kit chu"

ชี้แจงการเลือกโรงเรียนที่จะทำการสำรวจ
- แบ่งกลุ่มการเลือกเป็น 2 กลุ่มคือ
1) กลุ่มห้องเรียนที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งรูปแบบการสอนและระบบต่าง ๆ ในโรงเรียนที่น่าสนใจ :
2) กลุ่มห้องเรียนที่มีปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนการสอนมากที่สุด
- โรงเรียนในกลุ่มที่ 1 : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา , โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ , โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก (กลุ่ม Gifted)
- โรงเรียนในกลุ่มที่ 2 : (ยังพิจารณาอยู่)
- โรงเรียนนำร่องในการสำรวจ : โรงเรียนวัดนวลนรดิศ (วันที่ 10 สิงหาคม)
- สำรวจโรงเรียนกลุ่มที่ 1 : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (16 - 17 สิงหาคม) : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (23 - 24 สิงหาคม)

หมายเหตุ
- อาจจะเพิ่มเติมโรงเรียนที่จะสำรวจได้ตามแบบสอบถามในประเด็นที่น่าสนใจ
- วันเวลาที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความสะดวกของโรงเรียนและการให้ความร่วมมือของโรงเรียน

รายชื่อโรงเรียนและจำนวนที่ทำแบบสอบถาม
1) โครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่อง สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี) จำนวน 1 คน
2) จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จำนวน 2 คน
3) เซนต์ดอมินิก จำนวน 2 คน
4) ดรุณสิกขาลัย จำนวน 16 คน
5) เตรียมวิศวฯ มจพ. จำนวน 2 คน
6) เตรียมอุดมศึกษา จำนวน 3 คน
7) เทพศิรินทร์ จำนวน 2 คน
8) ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จำนวน 2 คน
9) นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ จำนวน 1 คน
10) นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิิทยาลัยปทุมธานี จำนวน 1 คน
11) นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน
12) บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จำนวน 1 คน
13) บางสะพานวิทยา จำนวน 1 คน
14) เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา จำนวน 4 คน
15) เบญจมราชูทิศ ราชบุรี จำนวน 1 คน
16) ปทุมคงคา จำนวน 2 คน
17) มวกเหล็กวิทยา จำนวน 1 คน
18) มหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 5 คน
19) มัธยมวัดธาตุทอง จำนวน 1 คน
20) ราชวินิตบางเขน จำนวน 1 คน
21) ฤทธิยะวรรณาลัย จำนวน 1 คน
22) วัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ จำนวน 1 คน
23) วัดนวลนรดิศ จำนวน 4 คน
24) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จำนวน 1 คน
25) สตรีมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน
26) สวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวน 10 คน
27) สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 1 คน
28) สามเสน จำนวน 1 คน
29) หอวัง จำนวน 1 คน
30) หาดใหญ่วิทยาลัย จำนวน 1 คน
31) อัสสัมชัญ จำนวน 3 คน
32) อัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 4 คน
33) อัสสัมชัญลำปาง จำนวน 2 คน
34) อำนวยศิลป์ จำนวน 1 คน

UPDATE 04/08/2553
- เพิ่มรายชื่อโรงเรียนและจำนวนที่ได้ทำแบบสอบถาม
- ชี้แจงการเลือกโรงเรียนที่จะทำการสำรวจ
- กำหนดวันสำรวจโรงเรียนที่จะทำการสำรวจ

UPDATE 01/08/2553
- วันพุธที่ 4 สิงหาคม จะเริ่มทำการดำเนินการทำเรื่องขอเก็บข้อมูลภาคสนามในโรงเรียน ในประเด็นที่น่าสนใจในแบบสอบถาม
- วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม เป็นต้นไป จะเริ่มดำเนินการสำรวจภาคสนามในโรงเรียน
- ศึกษาข้อมูลภาคสนาม จากอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน , การสร้างแบบข้อสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ , บรรยากาศในชั้นเรียน

  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

  การกำหนดเค้าโครงรายวิชาและอธิบายวัตถุประสงค์ของวิชาที่เรียน
  การเตรียมการสอนล่วงหน้า
  การอธิบายวิธีการประเมินผลอย่างชัดเจน
  การใช้วิธีการวัดและการประเมินผลอย่างชัดเจน
  Please enter one response per row
  การใช้เทคนิคการสอนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
  การใช้สื่อ , โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
  การอธิบายตรงประเด็นมีการยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน
  บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เคร่งเครียด
  มีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อ
  การแนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า
  การเปิดโอกาสให้ซักถาม
  Please enter one response per row
  เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการ
  ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมตรงกับความต้องการ
  อาจารย์มีความรู้หลาย ๆ ด้าน และนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาที่สอนได้
  อาจารย์มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างถ่องแท้
  Please enter one response per row
  อาจารย์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการถ่ายทอดความรู้
  อาจารย์ให้ความสนใจและเป็นกันเองกับผู้เรียน
  ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนและมีความสุขกับการเรียน
  นักเรียนมีความกังวลต่อการเรียนลดลงกว่าก่อน
  ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและชอบเรียนเพิ่มขึ้น
  อาจารย์ให้นักเรียนเข้าพบปะและให้คำปรึกษา
  อาจารย์ยอมรับฟังความเห็นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
  Please enter one response per row

  เทคนิคการเรียนการสอน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นที่ให้ความร่วมมือครับ ^^

  ผู้วิจัยจะดำเนินการสรุปผลแยกตามโรงเรียนให้ต่อไปครับ และจะดำเนินการสัมภาษณ์และสำรวจภาคสนามในโรงเรียนต่อไปครับ