แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์

กรุณาตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป ขอขอบคุณ

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความต้องการของผู้ใช้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question