โครงการ Genetic english fun under the sun

จัดโดย ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2559

คำอธิบาย: ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. การอบรมมีประโยชน์กับนิสิต
  2. นิสิตได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ฟังพูด)
  3. นิสิตได้ความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียน
  4. นิสิตได้ความรู้เกี่ยวกับ plagiarism
  5. นิสิตมีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ
  6. นิสิตได้ฝึกทักษะการนำเสนอ
  7. นิสิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับวิทยากร/อาจารย์
  8. สถานที่จัดอบรมมีความเหมาะสม 
  11. อาหารว่างและอาหารกลางวันมีความเหมาะสม
  12. ระยะเวลาในการจัดงานมีความเหมาะสม
  13. ความน่าสนใจของกิจกรรมครั้งนี้
  14. อยากให้จัดกิจกรรมลักษณะนี้
  15. นิสิตมีความมั่นใจและพร้อมใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาการ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question