ANKIETA - ROZWÓJ LOKALNY
Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej rozwoju Państwa gminy. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania Planu Działania, który ma być częścią realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i pozwolić na przełamanie barier rozwojowych obszaru, do którego należy Państwa gmina.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem EUROREG-u: tel./fax: + 48 (22) 826-21-68, e-mail: euroreg@uw.edu.pl

Dziękujemy z udział w badaniach!
Zespół EUROREG (Uniwersytet Warszawski) oraz IGiPZ (Polska Akademia Nauk)

MiejskoReprezentowana instytucja: *
Your answer
Nazwa gminy: *
Your answer
Nazwa powiatu: *
Your answer
Rodzaj gminy *
1. Jak można ocenić skłonność do samoorganizowania się mieszkańców gminy?
Proszę zaznaczyć jedną wartość na poniższej skali: *
Bardzo trudno jest zorganizować ludzi - dbają tylko o siebie, rodzinę i najbliższych przyjaciół
Ludzie tu bardzo szybko łączą się w działaniu gdy widzą wspólny interes
2. Czy – w obliczu ograniczonych środków – należy raczej dążyć do poprawy warunków życia mieszkańców, czy też do przyspieszenia wzrostu gospodarczego?
Proszę zaznaczyć jedną wartość na poniższej skali: *
W pierwszym rzędzie należy zaspokajać potrzeby mieszkańców
Należy głównie dążyć do przyspieszenia wzrostu gospodarczego gminy
3. Jakie są najważniejsze problemy w Państwa gminie?
Proszę ocenić każdy wymieniony niżej problem: *
Zdecydowanie tak, jest to duży problem
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie, nie jest to problem
Trudno powiedzieć
Bezrobocie
Bezrobocie osób młodych
Niskie kompetencje bezrobotnych
Niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb miejscowych firm
Niski poziom wykształcenia ludności
Niskie kwalifikacje pracowników miejscowych firm
Jakość lokalnych szkół
Brak żłobków i przedszkoli
Niskie płace pracowników miejscowych firm
Zbyt duże zatrudnienie w rolnictwie
Emigracja z gminy
Jakość usług ochrony zdrowia
Starzenie się ludności
Patologie społeczne
Brak dużych przedsiębiorstw
Mała konkurencyjność miejscowych przedsiębiorstw
Zapóźnienie technologiczne miejscowych przedsiębiorstw
Małe zainteresowanie mieszkańców zakładaniem własnych firm
Brak terenów inwestycyjnych
Zbyt mała liczba mieszkań
Niewystarczające pokrycie terenu gminy planami miejscowymi
Niewystarczająca infrastruktura drogowa na terenie gminy
Niewystarczająca infrastruktura drogowa łącząca gminę z głównym miastem w pobliżu
Niewystarczający transport publiczny na terenie gminy
Niewystarczający transport publiczny łączący gminę z głównym miastem w pobliżu
Niewystarczający dostęp do szybkiego internetu
Brak sieci telefonii komórkowej lub niska jakość sygnału
Czy są jakieś inne, pominięte w poprzednim pytaniu problemy w Państwa gminie? Jakie? Proszę wskazać:
Your answer
4. Czy w ciągu ostatnich 4 lat podejmowano działania zmierzające do poprawy sytuacji w gminie w następujących obszarach?
Proszę udzielić odpowiedzi dla każdej dziedziny: *
Zdecydowanie tak, podjęto działania
Raczej tak
Raczej nie
Zdecydowanie nie, nie podjęto żadnych działań
Trudno powiedzieć
Bezrobocie
Bezrobocie osób młodych
Niskie kompetencje bezrobotnych
Niedopasowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb miejscowych firm
Niski poziom wykształcenia ludności
Niskie kwalifikacje pracowników miejscowych firm
Jakość lokalnych szkół
Brak żłobków i przedszkoli
Niskie płace pracowników miejscowych firm
Zbyt duże zatrudnienie w rolnictwie
Emigracja z gminy
Jakość usług ochrony zdrowia
Starzenie się ludności
Patologie społeczne
Brak dużych przedsiębiorstw
Mała konkurencyjność miejscowych przedsiębiorstw
Zapóźnienie technologiczne miejscowych przedsiębiorstw
Małe zainteresowanie mieszkańców zakładaniem własnych firm
Brak terenów inwestycyjnych
Zbyt mała liczba mieszkań
Niewystarczające pokrycie terenu gminy planami miejscowymi
Niewystarczająca infrastruktura drogowa na terenie gminy
Niewystarczająca infrastruktura drogowa łącząca gminę z głównym miastem w pobliżu
Niewystarczający transport publiczny na terenie gminy
Niewystarczający transport publiczny łączący gminę z głównym miastem w pobliżu
Niewystarczający dostęp do szybkiego internetu
Brak sieci telefonii komórkowej lub niska jakość sygnału
Czy podejmowano działania w innych, pominiętych w poprzednim pytaniu dziedzinach? W jakich? Proszę wskazać:
Your answer
5. W jaki sposób działania rozwojowe podejmowane w gminie lub jej otoczeniu (np. województwie) w ostatnich 4 latach wpłynęły na następujące dziedziny?
Proszę określić wpływ podjętych działań na każdą z dziedzin: *
Bardzo pozytywny
Pozytywny
Negatywny
Bardzo negatywny
Trudno powiedzieć
Dostępność transportowa
Dostępność terenów pod inwestycje
Infrastruktura telekomunikacyjna
Dostępność pracowników
Kwalifikacje pracowników
Instytucje otoczenia biznesu i instrumenty wsparcia dla firm
Możliwości kooperacji z miejscowymi firmami
Infrastruktura turystyczna
Warunki życia mieszkańców
Stan środowiska przyrodniczego
6. Proszę wymienić trzy najważniejsze atuty (mocne strony) Państwa gminy, które mogą przyczynić się do jej rozwoju:
Atut pierwszy: *
Your answer
Atut drugi:
Your answer
Atut trzeci:
Your answer
7. Jak oceniają Państwo atrakcyjność inwestycyjną Państwa gminy?
Proszę ocenić atrakcyjność gminy pod następującymi względami: *
Bardzo wysoka
Wysoka
Średnia
Niska
Bardzo niska
Trudno powiedzieć
Dostępność transportowa
Dostępność terenów pod inwestycje
Infrastruktura telekomunikacyjna
Dostępność pracowników
Kwalifikacje pracowników
Instytucje otoczenia biznesu i instrumenty wsparcia dla firm
Możliwości kooperacji z miejscowymi firmami
Infrastruktura turystyczna
Warunki życia mieszkańców
Stan środowiska przyrodniczego
8. W jakim stopniu poniższe bariery ograniczają działalność lokalnych instytucji w Państwa gminie?
Proszę ocenić znacznie każdej z poniższych barier: *
Duża bariera
Średnia bariera
Mała bariera
Nieistotna bariera
Trudno powiedzieć
Szczupłość środków finansowych
Trudność w uzyskaniu dofinansowania ze środków UE
Brak porozumienia wśród elit lokalnych
Brak aktywności mieszkańców
Trudna współpraca między różnymi podmiotami w gminie
Trudna współpraca z władzami województwa
Trudna współpraca z władzami powiatu
Trudna współpraca z władzami powiatu grodzkiego
Trudna współpraca z sąsiednimi gminami
Niewłaściwy system prawny/przepisy
Brak pracowników o właściwych kwalifikacjach
Brak wyraźnej większości w radzie gminy
Czy istnieją inne bariery, pominięte w powyższej tabeli, ograniczające działalność lokalnych instytucji w Państwa gminie? Jakie? Proszę wskazać:
Your answer
9. Gdyby nastąpił znaczący wzrost dochodów gminy, to na jakie cele należy go przeznaczyć?
Proszę ocenić każdy z poniższych celów: *
Zdecydowanie tak
Raczej tak</