ภาพลักษณ์การดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2556)

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นหรือความพึงพอใจต่อองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2556) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนฯ ฉบับที่ 2 (ช่วงครึ่งหลัง) และจะนำข้อมูลเพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดีเด่นจากสาธารณชนทางเว็บไซต์ (Popular Vote)

2. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในสังคมไทยด้านการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

    *** ขยายเวลารับฟังความคิดเห็น ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ***