අ.පො.ස. උසස් පෙළ සඳහා අයදුම්පත්‍රය - 2020 ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය
* අයදුම්පත්‍රය පිරවීමට පෙර පහත උපදෙස් හොඳින් කියවන්න.

1. අයදුම්පත පිරවීම සඳහා "ENGLISH BLOCK CAPITAL" අකුරු පමණක් භාවිත කරන්න.
2. අයදුම්කරු අංශ දෙකක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නේ නම් අයදුම්පත් දෙකක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
3. මාර්ගගත (online) ක්‍රමයට අයදුම් කරන අයදුම්කරුවන් තැපැල් මාර්ගයෙන් නැවත අයදුම් නොකල යුතුය.
4. මාර්ගගත (online) ක්‍රමයට අයදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය 2020.05.22 වේ. තැපැල් මගින් අයදුම් කිරීම
තවමත් ආරක්ෂිත නොවේ.

* බාහිර අයදුම්කරුවන්ගේ විශේෂ අවධානයට යොමුවිය යුතුයි.
උසස්පෙළට විෂයධාරා සඳහා ඇතුලත්වීමේ අවම සුදුසුකම්

1. ගණිත අංශය සඳහා ගණිතයට 'A' සාමාර්ථයක්ද විද්‍යාවට 'B' සාමාර්ථයක්ද තිබිය යුතුය.
2. ජීව විද්‍යා අංශය සඳහා ගණිතයට 'B' සාමාර්ථයක්ද විද්‍යාවට 'A' සාමාර්ථයක්ද තිබිය යුතුය.
3. වාණිජ අංශය සඳහා ගණිතයට 'C' සාමාර්ථයක් තිබිය යුතු අතර ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ විෂයට
'C' සාමාර්ථයක් තිබීම විශේෂ සුදුසු කමකි.
4. කලා විෂය ධාරාව සඳහා සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය සඳහා සම්මාන සාමාර්ථයක් හා ගණිතයද ඇතුලුව විභාගය සමත්වී තිබිය යුතුය.

* අයදුම්පත සම්බන්ධව ගැටළුවක් වේ නම් 0714462296 අමතන්න.

විදුහල්පතිනිය
ර/ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය
ඉල්ලුම් කරන මාධ්‍ය *
ඉල්ලුම් කරන විෂය ධාරාව *
ඉල්ලුම් කරන විෂයයන් (උදා : සංයුක්ත ගණිතය, රසායන විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව) *
Your answer
01. අයදුම්කරුගේ සම්පූර්ණ නම: (Use English BLOCK LETTERS) *
Your answer
02. මුලකුරු සමග නම (උදා: H.K. PERERA) *
Your answer
03. උපන් දිනය *
MM
/
DD
/
YYYY
04. ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය *
Your answer
05. අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි වර්ෂය *
Your answer
06. අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි වාර ගණන *
07. අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අංකය *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy