ចុះឈ្មោះសម្រាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល Information Technology Passport Examination (IP)
អ្នកអាចបំពេញព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរ ឫ អង់គ្លេស
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមានរយៈពេល២ សបា្តហ៍ ស្មើរនឹង ៣៥ ម៉ោង ចាប់ពីម៉ោង 1:00 រសៀលដល់ម៉ោង 4:45 នាទីរសៀល សូមជ្រើសរើសថ្ងៃខែដែលអ្នកអាចចូលរួមបាន *
ឈ្មោះពេញជាភាសាខ្មែរ *
Your answer
ឈ្មោះពេញជាភាសាអង់គ្លេស *
Your answer
ភេទ
លេខទូរស័ព្ទ *
Your answer
អ៊ីម៉ែល
Your answer
កំរិតវប្បធម៌ *
Required
តើអ្នកមកពីអង្គភាព ឫ ក្រសួងណា? *
Your answer
ជំនាញ
Your answer
មុខតំណែង
Your answer
រយៈពេលនៃបទពិសោធន៍ការងារ *
បន្ថែមលើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ តើអ្នកចង់សិក្សា ឬចង់ពង្រឹងចំណេះដឹងលើផ្នែកអ្វីខ្លះទៀត? *
Required
តើមូលហេតុអ្វី ដែលអ្នកគួរត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ? *
(យ៉ាងតិច ពីរប្រយោគ)
Your answer
យើងនឹងទាក់ទងអ្នកប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ
សូម ចុច Submit ដើម្បីបញ្ចូនពត៌មានពីការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of National Institute of Posts Telecommunications and Information Communication Technology.