Rejestracja uczestników na spotkanie networkingowe

Adres: Biuro LGD "Dla Miasta Torunia" ul. Grunwaldzka 38
Kontakt: (+48) 794 67 100 lub animacja@dlatorunia.pl
Email address *
Imię i nazwisko *
Organizacja *
W które dni zamierzasz wziąć udział? *
Klauzula RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy ul. Plac Teatralny 2 87-100 Toruń, adres email: ………………… , strona internetowa: ………………………….oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych).
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: ……………………..
3) Pani/Pana dane osobowe, dane personelu projektu i innych osób uczestniczących w realizacji zadań zleconych, jak również Partnerów Projektu (jeżeli dotyczy) oraz uczestników projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P), w szczególności w celu:
a. umożliwienia korzystania z GWD i obsługi cyklu życia projektu,
b. naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu oraz procedury odwoławczej,
c. publikacji wyników naboru na stronie internetowej Programu oraz na stronach Instytucji Pośredniczących RPO WK-P,
d. w przypadku wyboru do dofinansowania – do zawarcia oraz dokonywania zmian w umowie / porozumieniu / decyzji o dofinansowaniu,
e. realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy / porozumienia / decyzji o dofinansowaniu projektu, w tym: rozliczania finansowego projektu na etapie weryfikacji wniosków o płatność, wypłaty dofinansowania, monitoringu i kontroli, w tym kontroli trwałości, odzyskiwania środków wypłaconych w związku z realizacją projektu,
f. prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych,
g. certyfikacji wydatków,
h. analiz i ewaluacji,
i. ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej,
j. archiwizacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikający z:
- art. 125 oraz art. 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
- art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
4) Pani/Pana dane osobowe, dane personelu projektu i innych osób uczestniczących w realizacji zadań zleconych, jak również Partnerów Projektu (jeżeli dotyczy) oraz uczestników projektu będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, ekspertom, pracownikom oraz członkom Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących RPO WK-P, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, przedstawicielom podmiotów upoważnionych do przeprowadzania kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), wykonawcom usług w zakresie badań ewaluacyjnych, analiz, tłumaczeń, ekspertyz, wykonawcy LSI, powołanym biegłym, stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane zainteresowanemu taką informacją na mocy przepisów prawa lub publikowane w BIP Urzędu.
5) Pani/Pana dane osobowe, dane personelu projektu i innych osób uczestniczących w realizacji zadań zleconych, jak również Partnerów Projektu (jeżeli dotyczy) oraz uczestników projektu będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
6) Przysługuje Pani/Panu, jak również personelowi projektu i innym osobom uczestniczącym w realizacji zadań zleconych, Partnerom Projektu (jeżeli dotyczy) oraz uczestnikom projektu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie przez Panią/Pana, jak również przez personel projektu i inne osoby uczestniczące w realizacji zadań zleconych, Partnerów Projektu (jeżeli dotyczy) oraz uczestników projektu danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą RODO *
Data
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy