หนังสือให้ความยินยอมแจ้งและส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัย รายบุคคล
คำแนะนำ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และแจ้งความประสงค์มายัง บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม ของทุกปี
หากไม่แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ภายในกำหนดดังกล่าว อาจทำให้ไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้อ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ชื่อ ผู้เอาประกัน / First Name *
(ไม่ต้องระบุ คำนำหน้า)
นามสกุล ผู้เอาประกัน / Last name *
เลขประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง / Identification No., Alien identification No. or Passport No. *
สำหรับเลขประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวคนต่างด้าว โปรดระบุ 13 หลัก (ไม่ต้องมีขีดกลางหรือเว้นวรรค) / For Identification No., Alien Identity No. Please specify 13 digits (without spaces or dashes)
คุณสัญชาติอะไร / What is your nationality? *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ocean Life Insurance Public Company Limited. Report Abuse