แบบทดสอบก่อนเรียน วิทยการคำนวณ ม.3
ชื่อ-นามสกุล (เช่น เสาวลักษณ์ จันทิมา) * *
เลขที่ *
1.ข้อใดคือความหมายของ Thailand 4.0 Model *
1 point
นวัตกรรม หมายถึงข้อใด *
1 point
พิจารณาข้อความต่อนี้ ข้อใดถูกต้อง *
5 points
คุณธรรม
จริยธรรม
ความซื่อสัตย์
ปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน
ความรับผิดชอบ
พูดจาไพเราะ
ยิ้มไหว้ทักทาย
ข้อใดคือ หลักของการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ *
1 point
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด *
1 point
ข้อใดคือ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน *
1 point
เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆโดยเฉพาะ *
1 point
ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของเทคโนโลยี *
1 point
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสามารถแบ่งออกกี่ประเภท *
1 point
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสามารถแบ่งออกกี่ประเภท *
1 point
ระบบที่พบในธรรมชาติมีระบบอะไรบ้าง *
1 point
ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมีระบบอะไรบ้าง *
1 point
ระบบทางเทคโนโลยีของจักรยานข้อใดคือตัวป้อน *
1 point
ข้อใดไม่ใช่ความหมายของเทคโนโลยี *
1 point
ไอแพดเป็นเทคโนโลยีรูปแบบใด *
1 point
การประชุมทางวีดิทัศน์ (video conference) เป็นเทคโนโลยีประเภทใด *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministry of Education Thailand. Report Abuse