แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ“ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....”

คำชี้แจง : ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลในแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบุคคลตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้

  หลักการและเหตุผล

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 251 กำหนดให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ประกอบกับระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบางประการเป็นข้อจำกัดไม่เป็นผลดีการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวด้วยการยกร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ขึ้น โดยกำหนดให้มีองค์กรกลางทำหน้าที่บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นร่วมกันเพื่อให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีระบบคุณธรรมและมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาที่ผ่านมาและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ดี ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอาจมีผลกระทบกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบในอนาคต จึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย และสอดคล้องกับแนวทางตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนด

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ในประเด็นอื่นๆ

  This is a required question

  ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร 02-2419000 ต่อ 4217