แบบประเมินความพึงพอใจ e-Learning 2561
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจการบริการ ดังนี้
5 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ระดับ พึงพอใจมาก
3 หมายถึง ระดับ พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ระดับ พึงพอใจน้อยที่สุด
1. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม *
3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ *
5
4
3
2
1
มีขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ของงานอีเลินนิ่งชัดเจน และเข้าใจง่าย
มีการเผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการของงานอีเลินนิ่งให้เห็นชัดเจนผ่านสื่อต่างๆ
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
4. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง และตรงความต้องการ
เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้น สุภาพ และเต็มใจให้บริการ
5. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
มีเว็บไซต์ฝ่ายงาน e-Learning ให้บริการข่าวสารด้านสื่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
มีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้บริการแก่นักศึกษาและอาจารย์
มีช่องทางให้ผู้รับบริการติดต่อ สอบถาม และเสนอแนะการให้บริการ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ Facebook
สถานที่ตั้งสะดวกต่อการติดต่อขอใช้บริการ
6. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
เว็บไซต์ มีความสวยงาม และเหมาะสม
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีรูปแบบของสื่อที่ให้บริการหลากหลาย และตรงตามความต้องการ
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์มีรูปแบบของแบบทดสอบที่ให้บริการที่หลากหลาย และตรงตามความต้องการ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่มีให้บริการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้จริง
7. ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
เข้าถึงเว็บไซต์ฝ่ายงาน e-Learning ได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่ อย่างต่อเนื่อง
เข้าถึงระบบ Google Classroom ได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่ อย่างต่อเนื่อง
เข้าถึงระบบ Moodle CMRU ได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่ อย่างต่อเนื่อง
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
8. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms