EIROPAS JAUNATNES KONFERENCES REKOMENDĀCIJU APSPRIEŠANA
Eiropas Savienības Jaunatnes konferencē Rīgā jauniešu pārstāvji un politikas veidotāji kopīgi izstrādāja rekomendācijas jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai, rosinot rast risinājumus izaicinājumiem vietējā, reģionālā un Eiropas līmenī.

Rekomendāciju pamatā ir virāk nekā 40 000 Eiropas jauniešu un politikas veidotāju ieteikumi, kas apkopoti izvērstā četrus mēnešus ilgā konsultāciju procesā, sauktā par strukturēto dialogu.

Strukturētā dialoga Nacionālā darba grupa š.g. maijā un jūnijā organizē izstrādāto Rekomendāciju apspriešanu vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī, lai nodrošinātu gala rekomendāciju sagatavošanu Eiropas jaunatnes konferences laikā Luksemburgā 2015.gada septembrī.
Aicinām Jūs līdz 2015.gada 15.jūnijam sniegt vērtējumu un viedokli par rekomendāciju ieviešanas iespējām Latvijā!
Zem katras rekomendācijas aicinām Jūs sniegt savas organizācijas / institūcijas vērtējumu un viedokli par konkrētās rekomendācijas ieviešanas iespējām Latvijā savas kompetences ietvaros, t.sk. Jūsu organizācijas / institūcijas esošās un plānotās iniciatīvas, kas atbilst rekomendācijas saturam.

Rekomendāciju tulkojumiem ir informatīvs raksturs, tādēļ vērtējuma sniegšanai aicinām balstīties uz oriģinālo tekstu angļu valodā.

Kontaktpersonas jautājumiem par anketas aizpildīšanu:

Marika Arkliņa, Izglītības un zinātnes ministrija
tālr. 67047952
e-pasts: marika.arklina@izm.gov.lv

Vilis Brūveris, Latvijas Jaunatnes padome
tālr. 26132223
e-pasts: vilis.bruveris@ljp.lv
Informācija par anketas aizpildītāju
Organizācija / institūcija *
Vārds, uzvārds *
Ieņemamais amats *
E-pasts *
Tālrunis *
REKOMENDĀCIJAS
Create a Culture of Participation At School
Līdzdalības kultūras radīšana skolā
1) Member States should introduce and support a framework in educational institutions, such as students councils or other student initiatives that enable and ensure the engagement of students to take part in the decision-making of the school system. Other forms of civic engagements such as volunteering should also be recognised by the educational institutions in order to stimulate a culture of participation.
Dalībvalstīm ir jāievieš un jāatbalsta ietvars mācību iestādēs, piemēram, skolēnu līdzpārvaldes un studentu padomes vai citas skolēnu un studentu iniciatīvas, kas sniedz iespēju un nodrošina skolēnu un studentu iesaistīšanos un dalību ar skolas sistēmu saistīto lēmumu pieņemšanā. Lai veicinātu līdzdalības kultūru, izglītības institūcijām ir jāatzīst arī citas iedzīvotāju iesaistīšanās formas, piemēram, brīvprātīgais darbs.
2) Member States should further develop or include civic education in the curricula at all levels of formal education, bringing a local, national and European perspective. Formal education providers must include non-formal learning methodologies to encourage critical thinking and enable young people from all backgrounds to develop attitudes and values to participate actively in the society. CULT Committee is invited to advance the civic education discussion in the European Parliament.
Dalībvalstīm ir jāattīsta vai jāiekļauj pilsoniskā izglītība visu līmeņu formālās izglītības mācību programmās, iekļaujot vietējo, nacionālo un Eiropas perspektīvu. Formālās izglītības nodrošinātājiem jāiekļauj neformālās izglītības mācīšanās metodoloģija, lai veicinātu kritisko domāšanu un palīdzētu jauniešiem ar atšķirīgām pieredzēm, attīstīt attieksmes un vērtības aktīvai līdzdalībai sabiedrībā. Kultūras un izglītības komiteja tiek aicināta sekmēt diskusiju par pilsonisko izglītību Eiropas Parlamentā.
Involving young people in political decision-making
Jauniešu iesaistīšana politisko lēmumu pieņemšanā
1) In order to further involve young people in democratic life, Member States and local authorities are invited to implement pilot programmes starting at local level, where voting age is lowered to 16, accompanied by the adequate preparation, including quality civic education.
Lai iesaistītu jauniešus demokrātiskajā dzīvē, dalībvalstis un vietējās varas iestādes tiek aicinātas ieviest pilotprogrammas sākotnēji vietējā līmenī, samazinot balsstiesīgo vecumu līdz 16 gadiem un īstenojot atbilstošu sagatavošanu, tai skaitā kvalitatīvu pilsonisko izglītību.
2) By implementing transparent, sustainable and collaborative structures and providing financial support, authorities on the local, regional and national levels should ensure full participation of youth NGOs in decision making processes of the policies that affect young people.
Ieviešot atklātas, ilgtspējīgas un uz sadarbību vērstas struktūras, kā arī sniedzot finansiālu atbalstu, varas iestādēm vietējā, reģionālajā un nacionālajā līmenī ir jānodrošina pilnīga jauniešu nevalstisko organizāciju līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos politikas jomās, kas ietekmē jauniešus.
Enhancing policy makers’ engagement and commitment with young people
Politikas veidotāju iesaistes un saistību pret jauniešiem izpildes veicināšana
1) European Commission and Member States should put in place a framework to engage policy makers, providing them with all the necessary tools to involve young people and youth organizations in developing, implementing and evaluating the policies that affect them through shared decision-making.
Eiropas Komisijai un dalībvalstīm jāievieš ietvars politikas veidotāju iesaistei, nodrošinot tiem nepieciešamos rīkus jauniešu un jaunatnes organizāciju iesaistīšanai kopīgā lēmumu pieņemšanā to politikas jomu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kas ietekmē jauniešus.
2) Policy makers on all levels, should continuously perform an open political culture of communication using multiple youth targeted methods in order to increase transparency and accountability of the policymaking process.
Visu līmeņu politikas veidotājiem nepārtraukti jāīsteno atvērta politiskās komunikācijas kultūra, izmantojot dažādas uz jaunatni vērstas metodes, lai palielinātu politikas veidošanas procesa atklātību un uzticamību.
Strengthening the role of youth work for political empowerment of all young people
Darba ar jaunatni lomas stiprināšana visu jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai
1) The crucial role of youth work for fostering a political participation which is based on the values of diversity, human rights, democracy and on critical thinking, should be strengthened and socially and politically recognized by the European Commission and Member States. Therefore, youth work should be provided with the necessary resources, support structures and formal recognition.
Eiropas Komisijai un dalībvalstīm ir jāstiprina, kā arī sociāli un politiski jāatzīst darba ar jaunatni izšķirošā loma politiskās līdzdalības veicināšanā, kas balstās uz daudzveidības, cilvēktiesību, demokrātijas un kritiskās domāšanas vērtībām. Tādēļ darbam ar jaunatni jāsniedz nepieciešamie resursi, atbalsta struktūras un formālā atzīšana.
2) EU institutions and Member States are encouraged to put up cross-sectorial initiatives and long-term partnerships at all levels with youth workers and non-governmental organizations, with the aim of transferring knowledge and developing political participation competencies of all young people, especially those with fewer opportunities.
ES institūcijas un dalībvalstis visos līmeņos tiek iedrošinātas uzsākt starpnozaru iniciatīvas un ilgtermiņa partnerības ar jaunatnes darbiniekiem un nevalstiskajām organizācijām, ar mērķi nodot zināšanas un attīstīt politiskās līdzdalības kompetences visiem jauniešiem, it īpaši jauniešiem ar ierobežotām iespējām.
Developing youth friendly tools for political participation
Jauniešiem “draudzīgu” politiskās līdzdalības rīku izstrāde
1) To ensure access of young people to information and opportunities to experience online tools for political participation, Member States should ensure that trainings on the existence of such tools are provided for teachers and other professionals working with young people.
Lai nodrošinātu jauniešiem piekļuvi informācijai un iespējām izmantot politiskās līdzdalības tiešsaistes rīkus, dalībvalstīm ir jānodrošina skolotāju un citu profesionāļu, kas strādā ar jaunatni, apmācība par šādu rīku esamību.
2) Private and public organisations should involve young people in the development, implementation and monitoring of online tools for youth political participation. To ensure recognition of young people’s participation and sustain their involvement in political processes, online tools should be complemented by offline methods and have a follow-up phase in which decision-makers reflect on how young people’s contributions were taken into account.
Privātajām un publiskajām organizācijām ir jāiesaista jaunieši politiskās līdzdalības tiešsaistes rīku attīstībā, ieviešanā un uzraudzībā. Lai nodrošinātu jauniešu līdzdalības atzīšanu un ilgtspējīgu iesaisti politiskajos procesos, tiešsaistes rīki ir jāpapildina ar klātienes metodēm, kā arī jānodrošina turpinājuma fāze, kuras laikā lēmumu pieņēmēji skaidro, kā tika ņemts vērā jauniešu ieguldījums.
Developing local and direct democracy
Vietējās un tiešās demokrātijas attīstība
1) Member States and youth organisations should acknowledge and make better use of alternative forms of young people’s political engagement (e.g. arts, sports) aiming to enrich the debate and decision-making processes.
Dalībvalstīm un jauniešu organizācijām ir jāapzinās un efektīvāk jāizmanto alternatīvās jauniešu politiskās līdzdalības formas (piemēram, māksla, sports) ar mērķi bagātināt diskusijas un lēmumu pieņemšanas procesus.
2) Member States, local or regional authorities should encourage the establishment and the strengthening of local and regional youth councils or other equivalent youth platforms that should be open, inclusive and sustainable in order to enable young people from all backgrounds to participate and be involved in decision-making processes in accordance with the Revised European Charter on the Participation of young people in local and regional life (Congress of Local & Regional Authorities, Council of Europe).
Dalībvalstīm, vietējām vai reģionālajām varas iestādēm ir jārosina atvērtu, iekļaujošu un ilgtspējīgu vietējo un reģionālo jauniešu padomju vai citu līdzvērīgu jauniešu platformu izveide un stiprināšana, lai sniegtu iespēju jauniešiem ar dažādu pieredzi piedalīties un iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, saskaņā ar „Pārskatīto Eiropas hartu par jauniešu līdzdalību vietējo un reģionālo pašvaldību dzīvē”(Vietējo un reģionālo pārvalžu kongress, Eiropas Padome).
Increasing synergies and cooperation between different actors
Sinerģijas un sadarbības palielināšana starp dažādiem dalībiekiem
1) In order to involve young people in political processes and to enable easy and sustainable collaboration between all relevant stakeholders, the EU institutions and Member States should develop or improve coordinated cross-sectorial communication at all levels.
Lai iesaistītu jauniešus politiskajos procesos un nodrošinātu vieglu un ilgtspējīgu sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm, ES institūcijām un dalībvalstīm ir jāatīsta vai jāuzlabo koordinēta starpnozaru komunikācija visos līmeņos.
2) We call on the European Commission to set the ground for a progressive implementation of a youth impact assessment of all EU policies. This should involve all relevant stakeholders to ensure the sustainability and effectiveness of policies affecting young people’s lives, thus increasing the attractiveness of political participation for young people.
Mēs aicinām Eiropas Komisiju izveidot pamatu progresīvi veikt jaunatnes ietekmes novērtējumu uz visām ES politikām. Tajā jāiesaista visas ieinteresētās puses, lai nodrošinātu jauniešu dzīvi ietekmējošo polikas jomu ilgtspēju un efektivitāti, tādējādi palielinot politiskās līdzdalības pievilcību jauniešiem.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of LJP. Report Abuse