แบบประเมินผลโครงการ ค่ายพักแรมประจำปี ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน *
2. จุดประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และอยู่ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน *
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
เยี่ยม
นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมในค่าย
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงานของหมู่ และกองที่สังกัด
นักเรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะลูกเสือมากขึ้น
3.จุดประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง *
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
เยี่ยม
นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างอยู่ค่ายได้
นักเรียนรู้สึกสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้นในค่าย
นักเรียนสามารถผ่านกิจกรรมทุกฐานกิจกรรม
กิจกรรมวิชาพิเศษนักเดินทางไกล
กิจกรรมระเบียบแถว
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
กิจกรรมนันทนาการ
4.ข้อมูลทั่วไป : ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ *
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
เยี่ยม
สถานที่จัดค่ายโดยรวม (ที่พัก ห้องน้ำ พื้นที่จัดกิจกรรมและเดินทางไกล บรรยากาศ ทิวทัศน์ ฯลฯ)
พาหนะการเดินทาง
อาหาร และเครื่องดื่ม
การพยาบาลและความปลอดภัย
วิทยากร
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy