แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ สถาบันภาษา
26 responses
Loading...
Loading responses…
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป
ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม
No responses yet for this question.
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ
1.ข้อมูลครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน
No responses yet for this question.
2.สามารถนำผลการสืบค้นไปใช้ประโยชน์ได้
No responses yet for this question.
3.ข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน
No responses yet for this question.
4.ข้อมูลตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
No responses yet for this question.
5.สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล
No responses yet for this question.
6.รูปแบบ องค์ประกอบ และการนำเสนอข้อมูล
No responses yet for this question.
7.ความพึงพอใจในภาพรวม
No responses yet for this question.
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
No responses yet for this question.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.