โครงการอบรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์สำหรับ นักศึกษาใหม่ปี 2561 LRU NET
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป *
ชาย
หญิง
เพศ
หมู่เรียน *
Your answer
คณะ *
ระดับชั้นปี *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเอาใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ *
ด้านวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความรู้ของวิทยากรในหัวข้อ/เรื่องที่อบรม
2.ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
3.การเปิดโอกาศให้ผู้อบรมซักถามปัญหา
4.การตอบปัญหาได้ตรงประเด็น/ชัดเจน
5.การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝึกอบรม
6.การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และเป็นกันเอง
7.มีควาครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
8.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม
*
ด้านความรู้ความเข้าใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม
2.ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังการอบรม
3.สามารถบอกประโยชน์ได้
4.สามารถบอกข้อดีได้
5.สามารถอธิบายรายละเอียดได้
6.สามารถจัดระบบความคิด/ประมวลความคิดสู่การพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
7.บูรณาการทางความคิดสู่การทำงานเป็นทีม/การปรับตัวของนักศึกษา/ต่อระบบการทำงานในการปฏิบัติงาน
*
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ได้รับความรู้เพิ่มหลังจากการฝึกอบรม
2.สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
3.มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์มากขึ้น
*
ด้านการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ชุมชนได้
3.สามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานได้
4.มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้
*
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.ความเหมาะสมของห้องที่ไช้ฝึกอบรม
2.ความสะอาดของห้องฝึกอบรม
3.ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง
4.ความชัดเจนของจอภาพจากอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานที่สาธิต
5.ความเหมาะสมของเอกสารและสื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms