ตอบรับเข้าร่วมงานเสวนา Rest In Peace 3

จัดโดย สถาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  *สถานที่จอดรถ

  สำหรับผู้ที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา สามารถนำไปจอดได้ที่ อาคารจอดรถจัตุรัสจามจุรี และอาคารจอดรถ 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

  หมายเหตุ

  กรุณาลงทะเบียนตอบรับ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-218-7409 หรือ 02-218-7464

  กำหนดการเสวนา - หน้า 1 -

  Captionless Image

  กำหนดการเสวนา - หน้า 2 -

  Captionless Image

  แผนที่ห้องประชุม

  Captionless Image