Registrácia+Abstrakt - 9.ČS KKF, 2.-3.9.2021
Formulár prihlášky - zároveň (do 25.7.2021 24:00) umožňuje prihlásiť poster/prednášku zadaním abstraktu. / The Registration Forms allows to submit at the same time an abstract of an original paper (instructions given below or at the conference web-page).
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Meno / Name *
Priezvisko / Surname *
Tituly pred menom / Academic titles before name
Tituly za menom / Academic titles after the Surname
Povolanie / Profession *
Lekár, farmaceut, sestra, pacient a pod./Physician, pharmacist, nurse, patient, other.
Profesijná komora, číslo / Professional Chamber, Number *
SLK, SFaK, SKS, iná; číslo komory patriace účastníkovi; informácie sú nutné na načítanie CME kreditov. Pre šudentov, nečlenov komory vyplňte: XXX, 11111. / Acronym of the Chamber Name; number belonging to a participant; information necessary for awarding of CME credits. For students and non-members of any Profession Chamber fill in: XXX, 11111.
Dátum narodenia / Date of birth *
D.M.ROK/D.M.YEAR
Registračný poplatok / Registration fee *
Informácie o spôsobe úhrady bankovým prevodom sú v Informácii pre účastníka na webstránke konferencie. / Detailed information on bank transfer method of payment given in the General Information for a Participant at the conferfenced webpage.
Korešpondenčná adresa / Correspondence Address *
Ulica, číslo, PSČ, mesto / Street, Number, Post Code, Town/City, Country
Názov prihlásenej práce / Title of the paper (dead-line: 25.7.2021 24:00)
Pokyny autorom (aktualizované 15.7.2021, viď aj materiál na webstránke): # Obecné pokyny a struktura abstraktu: * textový editor MS WORD, * nepoužívejte zkratky bez jejich dalšího vysvětlení, * neuvádějte odkazy na literaturu, * abstrakt musí být členěn podle typu práce: * Původní práce – abstrakt rozdělen na části: úvod, cíl, metodika, výsledky, závěr, * Přehledová práce – abstrakt rozdělen na části: úvod, vlastní text, závěr. # Pokyny na psaní abstraktu: ** v této kolonce: 1. Název příspěvku, ** v kolonkách níže: 2. Celá jména všech autorů bez titulu (jméno, příjmení), 3. Nezkrácený název pracoviště autorů, 4. Strukturovaný abstrakt v českém/slovenském/anglickém jazyce (1200–1500 znaků včetně mezer) 5. Kontakt na prvního autora (celé jméno včetně titulu, e-mail). // Instructions to Authors: # Use text Editor MS.WORD. Explain acronymes. No references. Abstract proper text length: up to 1200 - 1500 characters including spaces. Abstract structure: 1) Research paper: Background, Material and Methods, Results, Discussion, Conslusions, References; 2) Other papers: Introduction, Main Text, Conclusions.
Autori / Authors
Meno Priezvisko, Meno Priezvisko, etc./Name Surname, Name Surname, etc.
Pracovisko autora 1, Mesto, Pracovisko autora 2, Mesto, etc. / Affiliation of Author 1, Affiliation of Author 2, etc.
Vlastný text abstraktu / Text proper of the Abstract
Štruktúrovaný abstrakt maximálny rozsah 1200-1500 znakov vrátane medzier. / Structured abstract up to 1200 - 1500 characters including spaces.
Kľúčové slová (5-7) / Key words (5-7)
Preferovaná forma prezentácie / Preffered mode of presentation
Upozornenie / Notice *
Účastník je povinný údaje v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť. / The participant is obliged to provide data in accordance with Act no. no. 362/2011 Coll. on medicines and medical devices, as amended, to be stated accurately, completely and truthfully and is fully responsible for their correctness, accuracy, completeness and truthfulness.
Required
Súhlas dotknutej osoby / Consent of the person according to GDPR *
V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom mojej účasti na uvedenom odbornom podujatí. // In accordance with § 14 of Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and on the amendment of certain laws, I freely and voluntarily consent to the Slovak Medical Society (SLS) and its organizational units to process the personal data provided in this registration form for the purpose of my participation in this professional event.
Required
Dátum / Date *
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy