แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความกรุณาจากท่านได้แสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย  3 ตอน ดังนี้
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่  2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการการเรียนรู้
ตอนที่  3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


Sign in to Google to save your progress. Learn more
หลักสูตร *
สาขาวิชา *
ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1   หลักสูตรที่สังกัด *
1.2 วุฒิการศึกษา *
1.3  ตำแหน่งทางวิชาการ *
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการการเรียนรู้
คำชี้แจง   ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นี้ตามความเป็นจริง โดยเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = พอใช้
1 = น้อยที่สุด
ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน *
5
4
3
2
1
1. จำนวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน
2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน
3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม *
5
4
3
2
1
4. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม( เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ)
5. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม( เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น)
6. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
7. อาคาร ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจำนวนเพียงพอ
8. อาคาร/สถานที่ ในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ
ด้านการให้บริการด้านวิชาการ *
5
4
3
2
1
9. ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด
10. ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด
11. ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูล เป็นต้น
12. ความพอเพียงของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูล เป็นต้น
13. ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง
14. การให้คำแนะนำ/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
15. การให้บริการทางวิชาการ/การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียน
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน และ/หรือปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไข ปรับปรุง
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก และ/หรือปัญหาที่ต้องการให้มีการแก้ไข/ปรับปรุง
3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการด้านต่างๆ
3.4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy