แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คำชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความกรุณาจากท่านได้แสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการการเรียนรู้
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการการเรียนรู้

  คำชี้แจง ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นี้ตามความเป็นจริง โดยเลือกระดับความพึงพอใจของท่าน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = น้อยที่สุด
  1. จำนวนหรือความเพียงพอของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน
  2. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน
  3. สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
  Please enter one response per row
  4. สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม( เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ)
  5. สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการโดยรวม( เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น)
  6. ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมและมีอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
  7. อาคาร ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมและจำนวนเพียงพอ
  8. อาคาร/สถานที่ ในการทำกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ
  Please enter one response per row
  9. ความเพียงพอของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด
  10. ความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของห้องสมุด
  11. ความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูล เป็นต้น
  12. ความพอเพียงของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูล เป็นต้น
  13. ความทันสมัยของสื่ออุปกรณ์ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้องสื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง
  14. การให้คำแนะนำ/ดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
  15. การให้บริการทางวิชาการ/การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อประโยชน์แก่ผู้เรียน
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ