San Gabriel Mountains and Foothills and Rivers Protection Act | Đạo Luật Bảo Vệ Núi San Gabriel Đồi Thấp Dưới Chân Núi và Sông
SAN GABRIEL MOUNTAINS, FOOTHILL AND RIVERS PROTECTION ACT

The San Gabriel Mountains provide 70% of Los Angeles County's open space, and the need has never been greater for improved visitor services, access to nature for our diverse urban population, and expanded natural resource protection. To address these issues, the San Gabriel Mountains, Foothills and Rivers Protection Act has been introduced in the House and Senate to:
1. Expand the San Gabriel Mountains National Monument by adding approximately 109,143 acres in the upper Los Angeles River watershed
2. Establish the San Gabriel Mountains National Recreation Area for the San Gabriel and San Jose Foothills and the Rio Hondo and San Gabriel Rivers comprised of over 51,000 acres
3. Expand Wilderness area designations within the San Gabriel Mountains by 31,069 acres
4. Designate 45.5 miles of Wild and Scenic Rivers in the San Gabriel Mountains

We, the undersigned, urge Congress to pass these bills to ensure that our threatened national resources remain protected, vibrant and accessible to all- now and for future generations.
Please sign below to support our efforts and to be included in our newsletter- thank you!

Núi San Gabriel cung cấp 70% không gian mở của hạt Los Angeles, và chưa bao giờ như cầu lớn hơn đối với các dịch vụ cải thiện của người đến thăm núi, truy cập vào thiên nhiên cho dân số đô thị đa dạng của chúng tôi, và bảo vệ mở rộng của tài nguyên thiên nhiên. Để giải quyết những vấn đề này, Đạo Luật Bảo Vệ Núi San Gabriel Đồi Thấp Dưới Chân Núi và Sông (San Gabriel Mountains Foothills and Rivers Protection Act), đã được giới thiệu ở trong Quôc hội để:

Mở rộng núi San Gabriel tượng đài quốc gia bằng cách thêm khoảng 109.143 mẫu ở lưu sông của lưu thương Los Angeles.
Thành lập các núi San Gabriel thuộc về vùng giả; trí cho đồi thấp dưới chân núi San Gabriel và Puente-Chino và sông Rio Hondo và San Gabriel bao gồm hơn 51.000 mẫu.
Mở rộng vùng hoang vu ở trong núi San Gabriel thêm 31.069 mẫu; và định rổ 45,5 dặm sông thuộc cảnh vật ở trong núi San Gabriel.

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, kêu gọi Quốc hội để thông qua các luật này để để bảo đảm tài nguyên thiên nhiên đang bị đe dọa của chúng ta được bảo vệ, tiếp tục rực rỡ, và có thể tới được cho tất cả.

Xin vui lòng ký bên dưới để hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi - Cảm ơn!
Email address *
Name | Tên *
City | Thành phố *
Zip Code |Bưu chánh *
Do you authorize Nature for All to add your name to the San Gabriel Mountains Foothills and Rivers Bill support letter requesting the Natural Resources committee schedule a hearing on the bill? | Bạn có cho phép Nature for All bỏ tên của bạn vào thư hỗ trợ của luật, San Gabriel Mountains Foothills and Rivers Bill, để yêu cầu ủy ban Natural Resources để sắp xếp một cuộc họp về dự luật không? *
How did you hear about this petition? | Làm thế nào bạn biết đến đơn ​​nghị này? *
Would you like to join our mailing list? | Bạn có muốn tham gia vào danh sách gửi thư của chung tôi không? *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of APIFM. Report Abuse