แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
01209321 การไหลในทางน้ำเปิด
รายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.นภาพร เปี่ยมสง่า, ผศ.ดร.วรรณดี ไทยสยาม
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยาธา-ทรัพยากรน้ำ
คำชี้แจง : การประเมินตนเองของนิสิตเพื่อให้นิสิตประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู้ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรมหลังจากเรียนรายวิชา จึงขอความร่วมมือจากนิสิตในการประเมินตนเองตามความเป็นจริง เพื่อรายวิชาจะได้นำไปปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยเลือกคำตอบลงในช่องที่เห็นว่าใกล้เคียงความจริงมากที่สุด
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยมาก
0 ไม่มี/ไม่สามารถตอบได้
1.1 มีจิตสำนึกและตระหนักในวัฒนธรรมไทย คุณธรรม จริยธรรม
1.2 สามารถช่วยเหลือผู้อื่นและเสียสละ
1.3 มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4 สำนึกในหน้าที่มีวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจกติกาที่กำหนดและเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ
1.5 ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่น และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเคารพสิทธิและฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
1.6 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม
1.7 มีความเข้าใจและตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพและบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม
ด้านความรู้ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยมาก
0 ไม่มี/ไม่สามารถตอบได้
2.1 ได้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2.2 ได้ความรู้ในหลักการและทฤษฎีจากการเรียนในวิชานี้
2.3 ได้ความรู้และสามารถอธิบายได้จากการเรียนในวิชานี้
2.4 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ
2.5 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาได้เหมาะสม
2.6 สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในงานจริงได้
3. ด้านปัญญา *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยมาก
0 ไม่มี/ไม่สามารถตอบได้
3.1 เกิดความคิดวิเคราะห์ และตีความได้จากการเรียนในวิชานี้
3.2 สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ มาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นได้เป็นอย่างดี
3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและเป็นระบบ นำมาใช้ประกอบตัดสินใจ
3.4 สามารถปรับใช้ความรู้เพื่อการคิดริเริ่มและนวัตกรรม
3.5 สามารถสืบค้นและแสวงหาความรู้เพื่อการคิดริเริ่ม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยมาก
0 ไม่มี/ไม่สามารถตอบได้
4.1 สามารถนำความรู้มาสื่อสารกับผู้อื่นได้หลายกลุ่ม
4.2 สามารถแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
4.3 สามารถเรียนรู้และรับผิดชอบในการเรียนรู้
4.4 สามารถทำงานกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ทั้งเป็นผู้นาและผู้ร่วมงาน
4.5 จิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.6 สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้จากการเรียนรู้
4.7 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
5. ด้านทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยมาก
0 ไม่มี/ไม่สามารถตอบได้
5.1 สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.2 สามารถใช้ความรู้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติประยุกต์ ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอ
5.4 สามารถสื่อสารข้อมูล ทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยการใช้สัญลักษณ์ได้อย่างเหมาะสม
5.5 สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
ขอขอบคุณที่ตอบแบบประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms