SOLICITUDE DE INSCRICIÓN NA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DO ALUMNADO DO C.E.I.P. GARCÍA BARBÓN - CURSO 2020/2021
Introduza os datos e prema o botón "enviar" ó final do mesmo. Se non preme en enviar non se enviará ningún dato.
Email address *
ANPA “A Barxa” do CEIP García Barbón
Serafín Avendaño, 20 36201 Vigo (Pontevedra)
660 175 215 / anpa.garcia.barbon[arroba]gmail.com
http://anpagarciabarbon.org/
Nome Nai/pai/Persoa titora 1 *
DNI/NIE: *
Teléfono móbil:
Comunicacións por WhatsApp
Clear selection
Comunicacións por email?
Clear selection
Nome Nai/pai/Persoa titora 2
DNI/NIE Nai/pai/Persoa titora 2:
Teléfono móbil Nai/pai/Persoa titora 2:
Email Nai/pai/Persoa titora 2:
Comunicacións por email a Nai/pai/Persoa titora 2?
Clear selection
Comunicacións por WhatsApp a Nai/pai/Persoa titora 2?
Clear selection
Alumna/o 1, Nome e apelidos: *
Para a renovación automática da familia socia risque esta casilla e prema en enviar abaixo de todo. Se precisa renovar a praza de comedor cubra o resto das preguntas e prema en enviar abaixo.
Mes de comezo Alumna/o 1:
Días que acude o comedor o Alumna/o 1:
Alumna/o 2, Nome e apelidos:
Mes de comezo Alumna/o 2:
Días que acude o comedor o Alumna/o 2:
Alumna/o 3, Nome e apelidos:
Mes de comezo Alumna/o 3:
Días que acude o comedor o Alumna/o 3:
Alumna/o 4, Nome e apelidos:
Mes de comezo Alumna/o 4:
Días que acude o comedor o Alumna/o 4:
Curso 2020-21
Apúntase no Comedor
Dieta especial (marcar se a precisa)
Alumna/o 1
Alumna/o 2
Alumna/o 3
Alumna/o 4
Autorizo a que o alumnado aquí citado forme parte dos rexistros fotográficos e/ou audiovisuais levados acabo ocasionalmente durante a súa participación nas actividades organizadas pola ANPA, así como a súaexhibición en diferentes medios audiovisuais.
Clear selection
SOLICITAMOS:
A inscrición na Asociación de Nais e Pais do alumnado “A Barxa” do C.E.I.P. García Barbón e autorizamos á ANPA “A Barxa” a cargar os gastos de xestión da ANPA do curso 2020-2021, do seguro individual decada alumna/o e os do comedor na seguinte conta:
N.I.F. DA PERSOA TITULAR DA CONTA:
NOME DA PERSOA TITULAR DA CONTA
Número de Conta IBAN: (Formato, "ESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" ou "ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX"
A persoa asinante DECLARA que todos os datos contidos nesta solicitude son certos.
Clear selection
Nome e Apelidos
DNI/NIE:
COMEDOR
É obrigatorio facilitar no local da Anpa, os datos das persoas autorizadas a recoller ao alumnado na
saída do comedor. Agradeceremos que, no caso de familias separadas ou divorciadas comuniquen á ANPA
a situación da patria potestade, e no seu caso aporten a mesma documentación presentada no colexio.
Dietas especiais: Achegarase o certificado médico que xustifique cada dieta especial obrigatoriamente
antes de empezar no comedor.
Aviso de non asistencia: No caso de que a/o alumna/o non acuda ao comedor (pola causa que sexa)
deberá avisar á ANPA como moi tarde, o mesmo día antes das 9:30h, (para non encargala) mediante:
- Correo electrónico (anpa.garcia.barbon@gmail.com)
- mensaxe, chamada ou whatsApp (660 175 215)
- App Anpa A Barxa
Persoas bolseiras polo Concello de Vigo: No caso de axudas para comedor, cando o Concello teña
coñecemento da ausencia sen causa xustificada dun/ha alumno/a por un período continuado de catro días ou
tres alternos no período dun mes, poderá sancionarse coa suspensión temporal ou definitiva para o curso.
En calquera caso, SEMPRE deberá notificarse a non asistencia ao comedor.
Prezos 2020/2021
RECIBOS
O cargo do recibo dos gastos de xestión da ANPA do curso 2020-21 (25€ por familia) pasarase no mes de
outubro, e o do seguro individual de cada alumna/o no mes de xaneiro (a cantidade será notificada na
última semana de novembro).
Ás persoas bolseiras se lle cobrara tamén unha cuantía de 20€/curso académico-familia pola xestión da
axuda.
O cargo dos recibos do custo mensual do comedor pasarase o día 10 do mes seguinte.
Lei de Protección de Datos

De conformidade co disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, informámoslle
que os datos proporcionados ao longo da prestación do servizo incorporaranse á actividade de tratamento de
ANPA “A BARXA” C.E.I.P. GARCÍA BARBÓN con CIF número G36.782.373 y domicilio social en Serafín
Avendaño, nº 20, 36,201, Vigo, provincia de Pontevedra. A finalidade de dito tratamiento é prestarlle un
óptimo servicio como cliente e o mantemento da relación comercial no seu caso establecida. De igual xeito,
autorizan á publicación dos listados do alumnado admitido nas actividades, así como o envío de
actualizacións dos servizos, polos medios tradicionais e vía electrónica, aos efectos da Lei 34/2002, de
Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, de información comercial acerca dos
productos e servicios ofrecidos pola organización. Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, oposición e portabilidade en calquera momento, por escrito, acompañado dunha copia
dun documento oficial que o identifique dirixido ao enderezo anterior.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy