แบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คำอธิบาย: แบบสำรวจนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสำรวจตอบให้ครบทั้ง 20 ข้อ เพื่อให้ผลจากการสำรวจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

  หากท่านต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ท่านเห็นด้วยกับปัจจัยใดต่อไปนี้ โปรดทำเครื่องหมายในช่องระดับความเห็นด้วย (1 น้อยที่สุด / 5 มากที่สุด) ตามความคิดเห็นของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question