แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการภายใต้โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายและบำรุงรักษาอุปกรณ์ความมั่นคงปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
1.เพศ *
Required
2. สังกัดหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน *
Required
3. ดำรงตำแหน่ง *
เลือกจากรายการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ
ระดับความพึงพอใจ *
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ควรปรับปรุง
1) ความคิดเห็นของท่านต่อการใช้งาน ระบบบริการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2) ความคิดเห็นของท่านต่อ ผู้ให้บริการการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน
3) ความคิดเห็นของท่านต่อ คุณภาพงานบริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านได้รับ
4) ความคิดเห็นของท่านต่อ ภาพรวมการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
จุดเด่นของการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายฯ
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุงงานบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายฯ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service