แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล" โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการ"ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล" โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ปีการศึกษา 2562 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีมาตรฐานในครั้งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการประเมินฯจากการแต่งตั้งของ สพม.39 จะประเมินระยะที่ 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม โครงการ "ห้องเรียนน่าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล" ปีการศึกษา 2562 เป็นการประเมินเพื่อจัดลำดับและมอบรางวัลการดำเนินงานโครงการ
3. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โดยแบบประเมินความพึงพอใจ มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5 พึงพอใจมากที่สุด
4 พึงพอใจมาก
3 พึงพอใจปานกลาง
2 พึงพอใจน้อย
1 พึงพอใจน้อยที่สุด
1. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
2. ด้านสภาพแวดล้อม
3. ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้
4. ด้านผู้เรียน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประเมินกิจกรรมฯในครั้งนี้
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service