แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสนง.พมจ.สกลนคร
คำชี้แจง
1. วัตถุประสงค์
1.1เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
1.2เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครให้มีประสิทธิภาพ
2. องค์ประกอบแบบสำรวจ
2.1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
2.2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานฯ
1.เพศ *
2.อายุ *
3.การศึกษา *
Required
4.อาชีพ *
5.ท่านมาขอรับบริการทางด้านใด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy