HODNOTENIE SPOKOJNOSTI ŠTUDENTOV S KVALITOU ŠKOLY
Vážené študentky a študenti.
Dotazník, ktorý Vám predkladáme sme vypracovali s cieľom zistiť , ako ste spokojní so školou, na ktorej študujete. V dotazníku sme sa zamerali na oblasti Vášho výberu školy, vyučovacieho procesu, vybavenia školy, klímy školy a využiteľnosti v profesijnej sfére. Prosíme Vás o úprimné a objektívne odpovede. Tento dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výhradne pre účely školy. Vaše odpovede v žiadnom prípade nebudú zneužité. Majú pomôcť pri ďalšom smerovaní tejto školy.
Pri vyplňovaní dotazníka označte prosím jednu z ponúknutých odpovedí.
Email address *
Označte prosím ročník: *
Označte prosím formu štúdia: *
1. Uveďte Vaše pohlavie: *
2. Znamenala pre Vás kvalita tejto školy rozhodujúci faktor pri výbere Vášho vysokoškolského štúdia? *
3. Zohráva Vaše štúdium na Vašej škole dôležitú úlohu pri Vašom ďalšom uplatnení sa v pracovnom procese? *
4. Ak by ste sa mohli rozhodnúť znova, či začať študovať na Vašej škole, vybrali by ste si opäť Vašu súčasnú školu? *
5. Ak by ste mali zhodnotiť Vaše doterajšie skúsenosti zmenili by ste svoj pôvodný názor na školu? *
6. Ako by ste hodnotili odbornú spôsobilosť učiteľov? *
7. Ako hodnotíte sociálne vzťahy učiteľov a žiakov v rámci odbornej pomoci? *
8. Realizujete sa na vyučovacom procese vlastnými aktivitami (seminárne práce, prezentácie, testy) *
9. Ktoré predmety boli (sú) podľa Vás najdôležitejšie pre Váš rozvoj: Ku každému predmetu priraďte prosím hodnotenie od 0% do 100% *
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
a) Matematika
b) Logistika
c) Informatika a počítačové siete
d) Mikroekonómia
e) Sociológia
f) Základy strojného inžinierstva
g) Telesná a strelecká príprava
h) Matematika II.
i) Elektrotechnika
j) Makroekonómia
k) Deskriptívna geometria
l) Fyzika
m) Právo všeobecné
n) História štátnosti
o) Podnikové manažérstvo
p) Statika
q) Ochrana ľudí v pracovnom procese
r) Elektronika bezpečnostných systémov
s) Enviromentálne inžinierstvo a manažérstvo
t) Základy stavebného inžinierstva
u) Cudzí jazyk
v) Telesná výchova
w) Manažérska komunikácia
x) Pružnosť a pevnosť
y) Financovanie a účtovníctvo
z) Mechanické bezpečnostné prostriedky
aa) Sekuritológia
bb) Poisťovníctvo
10. V čom konkrétne boli (sú) Vami uvedené predmety prínosné? Ku každej možnosti sa vyjadrite a priraďte prosím hodnotenie od 0% do 100% *
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
a) Obsahom
b) Profesionálnou prezentáciou
c) Záujmom
d) Využitím v praxi
11. Súčasťou Vášho štúdia je aj špeciálny kurz prežitia v sťažených podmienkach pod dohľadom profesionálnych pracovníkov s udelením certifikátu špecialistu pre prežitie v sťaženom prostredí. Považujete tento kurz za významnú súčasť štúdia? *
12. Pokúste sa odhadnúť Vašu účasť na vyučovaní *
13. Ako hodnotíte dostupnosť študijných materiálov pre Vašu prípravu na vyučovací proces? *
14. Ako hodnotíte internetovú stránku školy a kvalitu poskytovania informácii prostredníctvom PC techniky? *
15. Máte na Vašej škole prístup k počítačom s pripojením na internet? *
16. Vyučovací proces na škole je realizovaný v učebniach. Aké je technické vybavenie učební vzhľadom na vyučovací proces? *
17. Ako by ste vyjadrili úroveň z hľadiska používania najmodernejších metód a najnovších informácií v samotnom procese vyučovania na Vašej škole? *
18. Aká je Vaša skúsenosť v dostupnosti pracovníkov študijného oddelenia na Vašej škole? *
19. Ako ste celkovo spokojní s procesom poskytovania informácii a vybavovania osobných záležitostí (informácie o štúdiu, sociálne štipendium a pod.) *
20. Pokúste sa zhodnotiť aká je vybavenosť knižnice literatúrou potrebnou pre Vaše štúdium: *
21. Teraz sa pokúste zhodnotiť, ako ste spokojní s otváracími hodinami knižnice: *
22. Do akej miery, podľa Vášho názoru, sú predmety ktoré sa učia na Vašej škole využiteľné v praxi? *
23. Plánujete po skončení štúdia pracovať v rovnakej oblasti ako ste vyštudovali? *
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service