แบบประเมินความพึงพอใจการเข้ารับบริการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
สถานะผู้ประเมิน *
ความพึงพอใจในกลุ่มอำนวยการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจในกลุ่มบริหารงานบุคคล *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ความพึงพอใจในกลุ่มนโยบายและแผน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจในหน่วยตรวจสอบภายใน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านอาคารสถานที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านสวัสดิการ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสาร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพึงพอใจในภาพรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy