สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ จัดอบรมการรู้สารสนเทศ รายวิชา GE111: Value of Graduates วันที่ 3-4พฤศจิกายน 2559 รอบแรก ตั้งแต่เวลา 8.40-11.10 น. และรอบสอง ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้อง Cyber Center ชั้น 3 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ รอบละไม่เกิน 60 คน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ: นักศึกษาลงทะเบียนอบรมได้ครั้งเดียวเท่านั้น กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนอบรม GE111 หมดเขตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 หรือนักศึกษาลงทะเบียนครบตามจำนวนรอบละ 60 คน

  สำหรับวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ทั้งสองรอบ เต็มค่ะ