แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ในพื้นที่จังหวัดสตูล
หน่วยงาน *
Your answer
กรอกข้อมูลเมื่อวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
1.พัฒนาเกษตรสมัยใหม่เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยี (Smart Farmer)
Your answer
2.พัฒนา SMEs (Smart Enterprises และ Startups ให้มีศักยภาพสูง) *
Your answer
3. เร่งรัดการพัฒนาเทคโนโลยีสร้างสรรค์วัฒนธรรม และท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง (Creative,Culture & High Value Travel) *
Your answer
4.พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะสูง *
Your answer
5.เร่งรัดพัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุข อาหารและสุขภาพ ผู้สูงอายุ *
Your answer
6.พัฒนาบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล *
Your answer
7.สนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ *
Your answer
8.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ด้านคมนาคม Logistic ระบบ internet ตลาดกลางสินค้าตลาดชุมชน ตลาด E-commerce) *
Your answer
9.เร่งรัดพัฒนาการศึกษาเรียนรู้เพื่อสร้างแรงดลใจในการเพาะบ่มความคิดสร้างสรรค์ ในการรังสรรค์สิ่งใหม่ๆ จิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม มุ่งความสัมฤทธิ์ของงาน (คนไทย 4.0) *
Your answer
10. สร้างสังคมแห่งโอกาส เกื้อกูลเเบ่งปัน เป็นธรรมพอเพียง และเติมเต็มความสามารถ (สังคม 4.0) *
Your answer
11.เร่งรัดในการยกระดับ Digital Skill Literacy,ICT Literacy, Information Literacy,Media Literacy ทุกภาคส่วน *
Your answer
12.พัฒนาสตูลให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Satun,Smart City Zone) *
Your answer
13.ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ลดความสูญเสีย (Lost Advantage) *
Your answer
14. อื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ในการแก้ไขกับดักรายได้ปนกลางกับดักลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาความไม่สมดุล *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms