แบบฟอร์มรวบรวมข้อมูลของเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการเยาวชนของ NECTEC

เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC
โดยฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย จะทำการรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำฐานข้อมูล
เพื่อติดตามผลงาน และความก้าวหน้าของเยาวชนที่เคยเข้าร่วมโครงการ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย : NSC" และ
"การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ : YSC" ว่าได้มีการนำผลงาน
ความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ไปต่อยอดหรือเป็นแรงบันดาลใจ
ในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากน้อยเพียงใด

ในการนี้ จึงใคร่ขอความร่วมมือกับน้องๆ เยาวชนที่เคยผ่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น
และเคยได้รับรางวัลต่างๆ ของโครงการฯ เข้ากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ด้วยครับ

  1. ข้อมูลด้านโครงการที่เคยเข้าร่วม

  This is a required question
  This is a required question

  2. ข้อมูลส่วนตัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. ข้อมูลสถานะปัจจุบัน

  This is a required question