แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

คำชี้แจงกรุณาเลือกช่องคำตอบ ตามความจริงหรือใกล้เคียงความคิดเห็นของท่ายมากที่สุด

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็นที่ตรงกับท่านมากที่สุด

  บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
  บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
  นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ
  กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ
  กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
  กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำให้ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น
  การจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น
  การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้
  Please enter one response per row
  This is a required question