แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
คำชี้แจงกรุณาเลือกช่องคำตอบ ตามความจริงหรือใกล้เคียงความคิดเห็นของท่ายมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ
Clear selection
ส่วนที่ 2 แสดงความคิดเห็นที่ตรงกับท่านมากที่สุด
ที่สุด ช่องระดับความพึงพอใจ ระดับ 1=น้อยมาก 2=น้อย 3=ปานกลาง 4=มาก และ 5=มากที่สุด
5
4
3
2
1
บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
บรรยากาศของการเรียนทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ
กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำให้ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น
การจัดการเรียนรู้ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น
การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้
Clear selection
ส่วนที่ 3 แสดงความเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy