สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์" รุ่นที่ 2

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์" รุ่นที่ 2 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question