Ankieta "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork na lata 2021-2030"
Gmina Kluczbork przystąpiła do prac nad stworzeniem dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork na lata 2021 – 2030”, który określi zamierzenia i plany na następne 10 lat.

Zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety i podzielenia się opiniami na temat potrzeb i problemów jakie według Państwa dotykają gminę Kluczbork. Państwa sugestie będą cenną wskazówką przy tworzeniu zapisów nowej Strategii Rozwoju Gminy Kluczbork. 

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą analizowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień.
Zależy nam aby jak najwięcej mieszkańców mogło wypowiedzieć się na temat przyszłości swojej okolicy, dlatego też zachęcamy do dzielenia się informacją o ankiecie ze znajomymi oraz do pomocy przy wypełnieniu ankiety osobom posiadającym ograniczony dostęp do komputera. 
Dziękuję za poświęcony czas.

Burmistrz Miasta Kluczborka
(-) Jarosław Kielar

Kontakt w sprawie ankiety:
tel.: 77 418-14-81 wew. 219 ,
mail: strategia@kluczbork.pl,
Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
1. Proszę ocenić dotychczasowy stopień realizacji działań podejmowanych w gminie Kluczbork, dotyczących poszczególnych zagadnień. *
Proszę zaznaczyć w odpowiednim miejscu prawej kolumny zaznaczając jako: 1 – większość działań, dotyczących tego zagadnienia, zostało zrealizowanych, czas na kolejne 2 – dużo zostało już zrobione, ale są kolejne wyzwania dotyczące tego zagadnienia 3 – jeszcze dużo jest do zrobienia 4 – działania dotyczące zagadnienia prawie w ogóle nie były realizowane
1
2
3
4
1. Zrewitalizowane centrum miasta i zabytkowe kamienice
2. Infrastruktura komunalna w tym infrastruktura drogowa (mieszkania, obwodnica, stan dróg, kanalizacja)
3. Specjalna Strefa Inwestycyjna, Ekonomiczna
4. Powstanie nowych miejsc pracy (nowi inwestorzy) 
5. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna w tym park miejski (kampus Stobrawa, kryta pływalnia, boiska wielofunkcyjne)
6. Zbiornik retencyjny 
7. Rozwój obszarów wiejskich (rozbudowa świetlic, odnowa wsi)
8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych
9. Oferta kulturalna
10. Oferta sportowa
11. Oferta edukacyjna
12. Programy społeczne (dla Seniora i Rodziny+)
13. Współpraca z miastami partnerskimi (Dzierżoniów, Bad Durkheim, Brzeżany, Wells)
14. Pomoc dla osób niepełnosprawnych
15. Aktywne organizacje pozarządowe 
16. Sprawna i przyjazna administracja
2. Jakie działania dotyczące CENTRUM MIASTA powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
3. Jakie działania dotyczące PARKU I LASU MIEJSKIEGO powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
4. Jakie działania dotyczące INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W TYM INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (np. mieszkania, obwodnica, stan dróg, kanalizacja) powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
5. Jakie działania dotyczące ZBIORNIKA RETENCYJNEGO powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
6. Jakie działania dotyczące ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (np. rozbudowa świetlic, place zabaw) powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
7. Jakie działania dotyczące OCHRONY ŚRODOWISKA (powietrze, woda, gleba) powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
8. Jakie działania dotyczące ZIELENI MIEJSKIEJ I WIEJSKIEJ (np. nowe nasadzenia, pielęgnacja istniejących) powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
9. Jakie działania dotyczące POWSTANIA NOWYCH MIEJSC PRACY (np. nowi inwestorzy) powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
10. Jakie działania dotyczące POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
11. Jakie działania dotyczące TURYSTYKI powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
12. Jakie działania dotyczące ROLNICTWA powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
13. Jakie działania dotyczące INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ (w tym park miejski, kampus Stobrawa, kryta pływalnia, boiska wielofunkcyjne) powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
14. Jakie działania dotyczące OFERTY KULTURALNEJ powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
15. Jakie działania dotyczące OFERTY SPORTOWEJ powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
16. Jakie działania dotyczące OFERTY EDUKACYJNEJ powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
17. Jakie działania dotyczące DEMOGRAFII powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
18. Jakie działania dotyczące POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
19. Jakie działania dotyczące POMOCY SENIOROM powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
20. Jakie działania dotyczące POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
21. Jakie działania dotyczące ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
22. Jakie działania dotyczące ZDROWIA powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
23. Jakie działania dotyczące INNYCH ZAGADNIEŃ (proszę wymienić) powinny być realizowane na terenie gminy Kluczbork przez kolejnych 10 lat.
24. Proszę ocenić, które z poniższych kierunków rozwoju gminy Kluczbork są najważniejsze, a które mniej ważne. *
Proszę zaznaczyć w odpowiednim miejscu prawej kolumny zaznaczając jako 1 - bez znaczenia, 2 - średnie znaczenie, 3 - bardzo ważne.
1. Bez znaczenia
2. Średnie znaczenie
3. Bardzo ważne
Przemysł
Rolnictwo
Polityka społeczna
Infrastruktura gminna
Turystyka
Sport i rekreacja
Edukacja
Kultura
Ochrona środowiska
Przedsiębiorczość
Mieszkalnictwo
25. Proszę wymienić inne, bardzo ważne kierunki rozwoju gminy Kluczbork, których nie wymieniono w poprzednim pytaniu.
26. Jakie działania / przedsięwzięcia powinny być zrealizowane do 2030 roku *
Proszę zaznaczyć w odpowiednim miejscu prawej kolumny zaznaczając jako 1. Bez znaczenia, 2. Średnie znaczenie, 3. Bardzo ważne.
1. Bez znaczenia
2. Średnie znaczenie
3. Bardzo ważne
Modernizacja/rozbudowa krytej pływalni
Promocja i wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Remonty dróg, budowa nowych i modernizacja istniejących dróg oraz ciągów pieszo-rowerowych
Dokończenie kanalizacji obszarów wiejskich
Rekreacyjne zagospodarowanie zbiornika retencyjnego – ulepszenie
Oddanie do użytku nowych mieszkań komunalnych / socjalnych
Poprawa estetyki i zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym zagospodarowanie np. placów, skwerów, miejsc spotkań, podwórek)
Modernizacja Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego w Bąkowie
Remonty i doposażenie placówek oświatowych
Remonty i doposażenie placówek kultury
Doposażenie / stworzenie nowych placów zabaw
Poszerzenie/stworzenie stref inwestycyjnych
Stwarzanie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy
Utworzenie domu dziennego pobytu
Rozbudowa/modernizacja monitoringu miejskiego
Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu (dostęp do Internetu)
Stworzenie programu mającego na celu zmniejszenie negatywnych zmian demograficznych
Ochrona czystości powietrza
Zapobieganie suszy/powodzi, oraz poprawa jakości wody
Wzbogacenie oferty kulturalno-rozrywkowej
Wzbogacenie oferty edukacyjnej
Usprawnienie pracy urzędu i samorządu gminnego
Wspieranie działań i organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych, sportowych
Rozwój komunikacji gminnej
Wspieranie działalności i rozwoju organizacji pozarządowych
Rewitalizacja infrastruktury mieszkaniowej i podwórek oraz budynków użyteczności publicznej
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Mury miejskie - rewitalizacja
Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy
Budowa obiektu żłobkowo-przedszkolnego
27. Jakie inne działania / przedsięwzięcia powinny być zrealizowane do 2030 roku
Proszę wymienić jakie inne działania / przedsięwzięcia powinny być zrealizowane do 2030 roku.
28. Chciałabym/chciałbym aby gmina Kluczbork w 2030 roku była…… *
Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi.
Required
29. Co Pani/Pana zdaniem powinno stać się wizytówką gminy Kluczbork?
METRYKA
Proszę o zaznaczenie właściwych odpowiedzi
Płeć *
Wiek *
Gdzie obecnie Pani/Pan mieszka? *
Jakie aktywności regularnie realizuje Pani/Pan w gminie Kluczbork? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy