แบบสอบถามความพึ่งพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของห้องสมุดวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2.ระดับชั้นปีการศึกษา
3.ระดับหลักสูตรที่กำลังศึกษา
4.สาขาที่กำลังศึกษา
ด้านความพึ่งพอใจของผู้ใช้บริการ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สามารถค้นหาหนังสือ/วารสาร บนชั้นได้ตามความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดมีเนื้อหาครอบคลุม
ทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด เช่นหนังสือ วารสาร เพียงพอกับความต้องการ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดมีให้บริการ เพืยงพอต่อการเรียน/การสอน/การวิจัย
ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศใหม่ออกให้บริการต่อเนื่อง
ด้านการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครื่ิองมือสืบค้นทรัพยากรสนเทศเข้าถึงและค้นได้ง่าย
การค้นข้อมูลต่างๆของห้องสมุดจากภายนอกห้องสมุดสะดวกและรวดเร็ว
เว็บไซต์ห้องสมุดให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีข้อมูลตามที่ต้องการ
เว็บไซต์ห้องสมุดมีการปรับปรุุงข้อมูล ข่าวสารตามที่ต้องการ
ความสะดวกในการใช้บริการบริเวณคอมพิวเตอร์สืบค้น
แถว 6
ด้านการบริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เวลาเปิด/ปิด ห้องสมุดมีความเหมาะสม
การค้นข้อมูลต่างๆของห้องสมุดจากภายนอกห้องสมุดสะดวกและรวดเร็ว
ห้องสมุดจัดให้บริการต่างๆสอดคล้องกับความต้องการ
คำแนะนำที่ได้รับจากการใช้บริการห้องสมุดเหมาะสม
มุมแสดงทรัพยากรสารสนเทศใหม่มีความน่าสนใจและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms