แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการงานซ่อม/บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อมบำรุง

  1.1  มีการสือสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ
  1.2  ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
  1.3  ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
  1.4  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  2.1  ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
  2.2  การเอาใจใส่ และการมีจิตบริการ
  23  รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
  2.4  สามารถอธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
  Please enter one response per row
  3.1  ความสะดวกในการขอรับบริการตามซ่อมทางต่างๆ
  3.2  ความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
  Please enter one response per row
  4.1  มีการรักษาความสะอาด
  4.2  การทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  4.3  ปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามความต้องการ
  4.4  ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ
  Please enter one response per row
  This is a required question