แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการงานซ่อม/บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
งานที่บริการ *
บริการงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ศูนย์ *
บุคลากรงานซ่อม/บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ *
สถานภาพผู้รับบริการ *
สังกัดหน่วยงาน *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อมบำรุง
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1  มีการสือสาร เผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ
1.2  ขั้นตอนการขอรับบริการมีความเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
1.3  ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.4  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1  ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
2.2  การเอาใจใส่ และการมีจิตบริการ
23  รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
2.4  สามารถอธิบายตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1  ความสะดวกในการขอรับบริการตามซ่อมทางต่างๆ
3.2  ความพร้อมด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1  มีการรักษาความสะอาด
4.2  การทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4.3  ปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามความต้องการ
4.4  ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy