Ankieta dla mieszkańców (od 18 roku życia). Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030
Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim rozpoczął prace nad nową „Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030”. Dokument strategiczny ułatwi określenie i realizację najważniejszych projektów rozwojowych w nadchodzących latach oraz przyczyni się do dynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Nowa strategia będzie również pomocna w procesie aplikowania o środki zewnętrzne z funduszy Unii Europejskiej. Finalnym efektem działań zaplanowanych w strategii powinien być wzrost jakości życia mieszkańców gminy oraz efektywniejsze wykorzystywanie posiadanych zasobów. Ankieta jest anonimowa, uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie do prac nad „Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-2030” oraz raportem z badań ankietowych będącym jej integralną częścią.

Z góry dziękujemy za pomoc we współtworzeniu naszej strategii.
1. Czy uważa Pan/i, że Gmina Radomyśl Wielki rozwinęła się w ostatnich latach (2014-2020)? *
2. Jak ocenia Pan/i swoją obecną jakość życia? *
3. Czy planuje Pan/i w najbliższej przyszłości (perspektywa 5 lat) zmianę miejsca zamieszkania? *
4. Jak ocenia Pan/i poszczególne czynniki wpływające na jakość życia w Gminie Radomyśl Wielki? *
bardzo dobrze
dobrze
średnio (ani dobrze, ani źle)
źle
bardzo źle
nie wiem/nie mam zdania
Stan infrastruktury technicznej (w tym drogowej, chodniki, dostępność mediów, Internetu)
Stan infrastruktury społecznej (w tym obiekty rekreacyjne, kulturalne, sportowe, szkoły)
Położenie gminy, dostępność komunikacyjna
Walory i potencjał turystyczny
Ceny nieruchomości
Dostępność mieszkań
Dochody mieszkańców
Poziom posiadanych oszczędności
Jakość rynku pracy
Poziom bezrobocia
Możliwość otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej
Dostępność terenów inwestycyjnych
Innowacyjność gospodarki
Poziom edukacji
Dostęp do wiedzy
Poziom opieki przedszkolnej
Poziom pomocy społecznej
Dostępność sieci handlowych
Produkty, obiekty turystyczne
Stan środowiska naturalnego ogółem
Jakość powietrza
Jakość wody
Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii
Natężenie ruchu drogowego
Dostępność miejsc parkingowych
Poziom aktywności społecznej na rzecz gminy
Funkcjonowanie organizacji pozarządowych
Poziom równouprawnienia
Dostęp do opieki zdrowotnej
Poziom profilaktyki zdrowotnej
Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych
Jakość produktów lokalnych (żywność i napoje)
Możliwości spędzania czasu wolnego
Rozwój kultury
Poczucie satysfakcji z osiągnięć zawodowych
Poczucie ogólnego zadowolenia z życia
Poziom życzliwości społecznej
Poczucie bezpieczeństwa publicznego
Czystość, porządek i estetyka
Ład przestrzenny
Uroki krajobrazu
Promocja gminy
Siła marki „Radomyśl Wielki”
Poziom tożsamości lokalnej
Jakość zarządzania kryzysowego
Jakość administracji lokalnej
5. Proszę wymienić najważniejsze projekty, które powinny być zrealizowane w Gminie Radomyśl Wielki w najbliższych latach (do 5 najważniejszych projektów):
6. Proszę wymienić silne strony Gminy Radomyśl Wielki (do 5 silnych stron):
7. Proszę wymienić słabe strony Gminy Radomyśl Wielki (do 5 słabych stron):
8. Proszę określić najważniejsze szanse rozwojowe dla Gminy Radomyśl Wielki w najbliższych latach (do 5 najważniejszych szans):
9. Proszę określić główne zagrożenia zewnętrzne dla Gminy Radomyśl Wielki (do 5 najważniejszych zagrożeń):
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy