แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565
Sign in to Google to save your progress. Learn more
นักเรียนอยู่ในระดับชั้น *
Required
การดำเนินงานของครูผู้สอน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การกำหนดเค้าโครงรายวิชาและอธิบายวัตถุประสงค์ของวิชาที่เรียน
การเตรียมการสอนล่วงหน้า
การอธิบายวิธีการประเมินผลอย่างชัดเจน
การใช้วิธีการวัดและการประเมินผลอย่างชัดเจน
วิธีการสอนของอาจารย์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การใช้เทคนิคการสอนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
การใช้สื่อ , โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
การอธิบายตรงประเด็นมีการยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน
บรรยากาศในการเรียนการสอนไม่เคร่งเครียด
มีกิจกรรมหลากหลายไม่น่าเบื่อ
การแนะนำหนังสือและแหล่งค้นคว้า
การเปิดโอกาสให้ซักถาม
แถว 8
เนื้อหาวิชา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการ
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมตรงกับความต้องการ
อาจารย์มีความรู้หลาย ๆ ด้าน และนำมาประยุกต์ใช้ในวิชาที่สอนได้
อาจารย์มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างถ่องแท้
อาจารย์ผู้สอน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
อาจารย์มีความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการถ่ายทอดความรู้
อาจารย์ให้ความสนใจและเป็นกันเองกับผู้เรียน
ทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนและมีความสุขกับการเรียน
นักเรียนมีความกังวลต่อการเรียนลดลงกว่าก่อน
ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและชอบเรียนเพิ่มขึ้น
อาจารย์ให้นักเรียนเข้าพบปะและให้คำปรึกษา
อาจารย์ยอมรับฟังความเห็นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ประเภทของสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและความคิดเห็น    PowerPoint , แบบจำลอง , ภาพเคลื่อนไหว , สื่อการสอนในคอมพิวเตอร์ , E-learning , E-book , Webpage *
รูปแบบการเรียนการสอนที่สนุกและน่าสนใจรวมทั้งความคิดเห็น  (กิจกรรมภายในชั้นเรียน , การทดลอง , เข้าค่ายทัศนศึกษา , การให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ฯลฯ) *
ความคิดเห็นอื่น ๆ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนพนมดงรักวิทยา. Report Abuse