แบบสำรวจ เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน ซึ่งนักศึกษาทุกคนพึงได้รับการบริการตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาอยู่ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงใคร่ขอให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามนี้ทุกข้อและตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการนำผลการสำรวจความพึงพอใจไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและพัฒนาด้านการบริหารจัดการของคณะ ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
เพศ *
ระดับการศึกษา *
สาขาวิชา *
ชั้นปีที่ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการให้บริการของสถาบัน
บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. แหล่งค้นคว้า (ห้องสมุดอาคาร52) *
1.1 ความสะดวกของการให้บริการสืบค้นหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต *
1.2 ความหลากหลายของหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ *
1.3 ความเพียงพอของหนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ *
1.4 ความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการใช้หนังสือ/วารสาร/โสตทัศนวัสดุ *
1.5 ฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ *
1.6 สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องสมุด *
1.7 ความเพียงพอของคอมพิวเตอร์ สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต *
1.8 ความสะดวกและรวดเร็วของบริการจอง ยืม - คืนหนังสือ/วารสาร/ตำรา/โสตวัสดุ ณ เคาเตอร์และตู้คืนหนังสือด้วยตนเอง *
1.9 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ *
1.10 ช่วงเวลาเปิด - ปิด การให้บริการ *
1.11 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
2. การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต (อาคารสิรินธรฯ)
2.1 ความเพียงพอของจำนวนคอมพิวเตอร์ *
2.2 ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อการใช้งาน/การเรียนรู้ (ฮาร์ดแวร์) *
2.3 ความพร้อมของการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ซอฟแวร์) *
2.4 ความพร้อมของการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต *
2.5 การให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในคณะเป็นไปอย่างครอบคลุม ทั่วถึง *
2.6 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ *
2.7 ช่วงเวลาเปิด - ปิด การให้บริการ *
2.8 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
1. ด้านสถานที่และห้องเรียน (อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาฯ) *
1.1 ขนาดห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน *
1.2 จำนวนที่นั่งมีเพียงพอกับจำนวนผู้เรียน *
1.3 แสงสว่างภายในห้องเรียนมีความเหมาะสม *
1.4 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียน *
2. โสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคารเรียน
2.1 ความหลากหลายของโสตทัศนูปกรณ์ *
2.2 ความเพียงพอของโสตทัศนูปกรณ์ *
2.3 โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน *
2.4 โสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อมใช้งาน *
3. ห้องปฏิบัติการ (อาคารสิรินธรฯ)
3.1 จำนวนอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการมีความเพียงพอ *
3.2 คู่มือการใช้อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ *
3.3 ห้องปฏิบัติมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความพร้อม/สมบูรณ์ ต่อการฝึกปฏิบัติ *
3.4 ห้องปฏิบัติการมีวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติที่เพียงพอ เช่น สารเคมี และวัสดุอื่นๆ *
3.5 ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ *
3.6 สภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติ *
3.7 เจ้าหน้าที่ให้บริการ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ *
4. ระบบสารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารและบริเวณโดยรอบ
4.1 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างประจำห้องเรียน *
4.2 ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร *
4.3 ความเหมาะสมในการจัดการขยะของคณะในภาพรวม *
4.4 ความเหมาะสมในการดูแลความสะอาดของห้องน้ำ /ทางเดินในบริเวณอาคาร *
5. การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและทุนการศึกษา
5.1 ความสะดวกในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านทุนกู้ยืมการศึกษา *
5.2 ความสะดวกในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านทุนการศึกษา *
5.3 ความสะดวกในการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดหางาน *
5.4 ความสะดวกในการบริการข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในและภายนอกคณะ *
5.5 มีช่องทางให้นักศึกษาร้องเรียน หรือแสดงข้อคิดเห็น *
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆในการให้บริการของคณะสาธารณสุขศาสตร์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ubon Ratchathani Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service