แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  2.1 มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
  2.2 ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายข้อมูลได้ชัดเจน
  2.3 ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้องตรงกับความต้องการ
  Please enter one response per row
  2.4 ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
  2.5 ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
  2.6 การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
  2.7 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
  Please enter one response per row
  2.8 ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
  2.9 ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
  2.10 ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บไซต์
  2.11 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
  Please enter one response per row
  2.12 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ตรงกับความต้องการ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  This is a required question